Yıl:2017   Sayı: 15   Alan: İletişim  

Adem DOĞAN
2017 REFERANDUMUNDA YEREL BASINININ SİYASAL GÜNDEMİ: ELAZIĞ YEREL GAZETELERİ ÖRNEĞİ
 
Amaç: Yerel basın, günümüzde internet teknolojisinin gelişmesiyle birlikte alternatif bir medya haline gelmiştir. Siyasal seçim süreçlerinde yerel basın, hem seçmenler için önemli bir bilgi kaynağı hem de siyasal kurumlar ve siyasal aktörleri için seçmenlere ulaşma imkânı sağlayan kitle iletişim aracıdır. 16 Nisan 2017 referandumu her ne kadar bir anayasa değişikliği referandumu olmakla birlikte siyasal partiler ve seçmen tarafından bir siyasal tercih olarak değerlendirilmiştir. Siyasal gündem de bu çerçevede siyasal partilerin referandum sürecindeki pozisyonları çerçevesinde biçimlenmiştir. İşte bu süreçte yerel basının siyasal gündemi de önemli bir değerlendirme konusu olmuştur. Bu anlamda, bu çalışma referandum gibi toplumun tamamını ilgilendiren bir konuda yerel medyanın gündeminin incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Bu çalışma kapsamında referandum süreci içerisinde yerel basınının siyasal gündemi Elazığ ilinde günlük olarak yayınlanan Fırat, Günışığı, Haberkent ve Hakimiyet Gazeteleri örneğinde analiz edilmiştir. Çalışmada örneklem alınan bu dört yerel gazete içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda yerel gazetelerin gündemini siyasal gündemin belirlediği ve birbirine benzer yayın politikası içerisinde yayın yaptıkları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 2017 Referandumu, Siyasal Gündem, Medya Gündemi, Yerel Basın

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.01

POLITICAL AGENDA OF THE LOCAL PRESS DURING 2017 REFERENDUM: THE CASE OF LOCAL NEWSPAPERS IN ELAZIĞ
 
Aim: Local press has become an alternative media with the recent developments in internet technology. Local press is an important source of information for voters and a mass communication tool enabling political actors to reach out voters. Although the referendum on 16 April 2017 is for constitutional amendment, it is also considered as a political choice by political parties and voters. Political agenda is shaped within this framework around positions of political parties during the referendum period. The political agenda of the local press in this process has indeed become a significant topic of assessment. In this sense, this study aims to examine the agenda of the local media on a topic that interests the whole society like the referendum. Method: In the context of this study, the political agenda of the local press during the referendum period is examined through the cases of Fırat, Günışığı, Haberkent and Hakimiyet newspapers that are published daily in Elazığ province. These four local newspapers, which are also taken as the sample of the research, are analyzed through content analysis. Conclusion: As a result of the research, it is found that the agenda of local newspapers is driven by the political agenda and they make their publication with similar publishing policies.

Keywords: 2017 Referendum, Political Agenda, Media Agenda, Local Press

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.01

Tam Metin