Yıl:2017   Sayı: 16   Alan: Halkla İlişkiler  

Gülsüm ŞİMŞEK
ANADOLU’DA KİLİM KÜLTÜRÜNÜN DEĞİŞİMİNDE KÜRESELLEŞMENİN ROLÜ: ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ OSMANİYE KARATEPE KİLİMLERİ
 
Bu çalışmanın amacı, Anadolu’nun Tarihi yerlerinden olan ve ünü dünyaya yayılan Karatepe kilimlerinin geçmişten günümüze küreselleşme sürecindeki değişimini tespit etmektir. Çalışma kapsamında öncelikle küreselleşme ve Osmaniye Karatepe kilimleriyle ilgili literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın yöntem kısmında Karatepe kilimlerinin küreselleşme serüveninde tabi olduğu değişimi tespit edebilmek için Karatepe Kilimleri Kooperatif başkanı Cengiz Cafri, Karatepe kilimleri web sitesi yöneticisi satış danışmanı Ömer Tut, Osmaniye Kent Müzesi Müdürü Ayşe Erat, kilim dokuyan Karatepeli kadınlar ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksek Okulu Tekstil-Giyim-Ayakkabı ve Deri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Halil Özdemir ile 9-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Derinlemesine görüşmeler neticesinde elde edilen bulgular ışığında Karatepe kilimlerinde geçmişten günümüze meydana gelen değişiklikler iletişim, ekonomi, istihdam, teknoloji, tanıtım, yerellik ve kullanım amacı şeklinde yedi kategoride incelenmiştir. Bu kategoriler çerçevesinde araştırma neticesinde şu veriler ortaya çıkmıştır: Geçmişte okuma, yazmanın olmadığı ya da düşük seviyelerde olduğu dönemlerde Karatepe kilimleri o yörede yaşayan kadınların duygularını, arzularını ve düşüncelerini ifade ettikleri sembolik bir iletişim dili iken günümüzde bu özellik küreselleşme sürecinde önemini yitirmiştir. Geçmiş yıllarda Karatepe Kilimleri evin ihtiyacını karşılamak için dokunurken günümüzde süs eşyası haline gelmiş, kilim dokuyan Karatepeli kadınların ekmek kapısı olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Osmaniye, Kilim, Karatepe

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.2

THE ROLE OF GLOBALISATION AT THE CHANGE OF RUG CULTURE IN ANATOLIA: CASE STUDY, OSMANİYE KARATEPE RUGS
 
The aim of this study is to determine the change in the process of daily globalization of Karatepe rugs from the historical places of Anatolia and spread to the world. In the scope of the study, firstly literature search related to globalization and Osmaniye Karatepe kilims was done. Karatepe Kilimleri Cooperative President Cengiz Cafri, karatepe kilims web site manager sales consultant Ömer Tut, manager of Osmaniye City Museum Ayşe Erat, kilim dokuyan Karatepeli women and Osmaniye Korkut Ata University Osmaniye Vocational High School Textile-Apparel-Footwear and Leather Department Asst. Assoc. In-depth talks were held with Halil Özdemir between 9-13 May 2016. The changes that have occurred in Karatepe rugs in the light of the findings obtained in the depth of interviews are examined in seven categories as communication, economy, employment, technology, promotion, locality and usage purpose. In the framework of these categories, the following data were revealed: Karatepe rugs were a symbolic communication language in which women expressed their feelings, desires and thoughts in the past when they were not reading, writing, or at low levels. In the past years, Karatepe Kilims have become the bread door of the Karatepe women who have become the ornaments of today, touching the rugs and touching to meet the needs of the house.

Keywords: Culture, Osmaniye, Rugs, Karatepe

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.2

Tam Metin