Yıl:2018   Sayı: 19   Alan: Müzik ve Edebiyat  

Seyhan BULUT
BAROK DÖNEM FLÜT MÜZİĞİNİN DÖNEMSEL STİL ÖZELLİKLERİ VE YORUMA ETKİSİ “MÜZİK NOTADA DEĞİL ALTINDA YATAN BİLGİDE GİZLİDİR
 
Amaç: Bu araştırmada Baraok Dönem bestecilerinden Johann Sebastian Bach’ın BWV 1067 iki numaralı Si Minör Orkestra Süiti’nin akademisyenlere ve icracılara yönelik seslendirilme ve yorumlama açısından yol gösterici bir klavuz kaynak oluşturulması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma, belli bir dönemin flüt müziğinin stilistik özelliklerinin tespitine yönelik olarak, yazılı, görsel ve işitsel literatür taramasına ve yazarın profesyonel deneyimine dayalı, teknik ve stilistik betimsel açıklamalar içeren nitel bir araştırmadır. Bulgular: Flüt repertuvarına ait seslendirilecek eserlerin notası incelendiğinde icracıyı yönlendiren ifadeler mevcuttur. Bu ifadelerle bestecinin eserinin nasıl seslendirilmesi gerektiği belirtilir. Barok, Klasik, Romantik gibi farklı dönemlere ait flüt eserleri incelendiğinde, eserin tonalitesi, formu, karakteri, tempo ya da tempo terimleri, ses şiddetini gösteren nüans işaretleri, çarpma, trill, basamak, grubetto tarzı süslemeler, çeşitli artikülasyon uygulamaları, aliterasyon işaretleri, giderek hızlanma veya yavaşlamaları belirten ifadeler, aksan işaretleri, yoruma yardımcı olması amacıyla genellikle İtalyanca yazılan belirleyici kelimelerle gösterilir. Ancak bu kelimeler ve işaretler eserin dönemine ait stil özelliklerini gerektirdiği şekilde seslendirebilmesi için yeterli değildir. Bu nedenle yorumcu, seslendireceği eserin stil özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olmalı, notada yazılı olmayan bu bilgiyi yorumuna yansıtmalıdır. Sonuç: Söz konusu bilgiyi aktarmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, Johann Sebastian Bach’ın BWV 1067 Si minör Orkestra Süiti’nin bölümleri üzerinden Barok Döneme ait flüt eserlerinin icrasında yer alan karakteristik stil özelliklerinden bahsedilmekte söz konusu eserin ve bu döneme ait diğer flüt müziklerinin Barok stile uygun seslendirilmesine yönelik, müzik yazısında yer almayan, Barok Dönem Flüt Müziği’nin dönemsel stil özelliklerine dayalı olarak icra yaklaşımı ile ilgili bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Flüt, Stil, Yorum, Barok Dönem, Si Minör Süit

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.19.5

BAROQUE ERA PERIODIC STYLE PROPERTIES OF FLUTE MUSIC AND EFFECT OF INTERPRETATION “MUSIC IS HIDDEN NOT ON THE NOTES UNDER THE KNOWLEDGE”
 
Aim: In this study it was aimed to explain one of the Baroc Era composers’ Johann Sebastian Bach’s B Minor orchestra süit to guide to interpretation for acamecians and performers. Method: This study is a qualitive research that includes descriptive explanations of technical and stylistic descriptions based on the author’s Professional expression and the written visual and auditory literatüre survay to determine the stylistic charecteristics of flüte music in a given period. Findings: When examining works of the flute repertoire there are expressions directing the performer. The composer states how his work should be performed in these expressions. When the flute works of different periods such as Baroque, Classical and Romantic are examined, tonality, form and analyisis, character, tempo or tempo terms, dynamic signs, appoggiaturas, trill, step notes, grubetto style ornaments, various articulation applications, aliteration signs, increasing acceleration or deceleration, accent marks are usually found in İtalian Language to help performer. Result: In this study, beyond the notes will be explored in order to be a good commentator who will talk about the characteristic stylistic features involved in the production of flute works of Baroc periods.

Keywords: Flute, Style, Interpretation, Baroque Period, B Minor Suit

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.19.5

Tam Metin