Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Spor İletişimi  

Özgür KARATAŞ, Emine Öztürk KARATAŞ, Şükrü BİNGÖL, Hülya BİNGÖL
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ SİTELERİNİ KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanım amaçlarının incelenmesidir. Yöntem: Araştırmada Karal ve Kokoç (2010) tarafından geliştirilen sosyal ağ siteleri kullanım amacı ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin sosyal medya sitelerini kullanım amacı cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerine göre incelendiğinde aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Bununla beraber okunulan bölüm ile sosyal medya sitelerini kullanım amacı ölçeğinin “sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı” ve “eğitim amaçlı” alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttur (p<0,05). Sosyal medya kullanım sıklığı ve sosyal medya sitelerinde kalma süresi ile sosyal medya sitelerini kullanım amacı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttur (p<0,05). Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümünde okuyan öğrenciler sosyal medyayı daha etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. Sonuç: Öğrencilerin sosyal medya sitelerini kullanım amacı cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerine göre sosyal ağ sitelerini kullanmada etken olmadığı, öğrencilerin çoğunluğu sosyal medyayı her gün kullanmakla beraber kullanım süreleri fazla olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağ Siteleri, İnternet, Beden Eğitimi, Spor

10.17361/UHIVE.2017.4.8

ANALYSIS ON THE GOAL OF STUDENTS STUDYING IN SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TO USE SOCIAL NETWORKS
 
Objective: The purpose of this research is to analyze the goals of students in Inonu University School of Physical Education and Sports to use social networks. Method: The scale of the goals of social networks developed by Karal and Kokoç (2010) has been used in the research. Findings: When the goals of students to use social media have been examined by the variables of gender, age and class, no statistically significant differences haven’t been found (p>0.05). In addition, there are statistically significant differences found between the department studied and the subdimensions of “for social interaction and communication” and “for education” of the scale of the goals of social networks (p<0.05). There is a statistically significant difference between the frequency of social media usage, duration of staying in social media and goals of using social media (p<0.05). For the handicapped, the students studying in the Department of Exercise and Sports Education use the social media more effectively. Conclusion: It has been concluded that the purpose of students to use social media websites isn’t effective on the variables of gender, age and class; most of the students use social media every day and the duration of use isn’t so long.

Keywords: Social Networks, Internet, Physical Education, Sports

10.17361/UHIVE.2017.4.8

Tam Metin