Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Spor İletişimi  

Şükrü BİNGÖL, Hülya BINGÖL, Özgür KARATAŞ, Emine Öztürk KARATAŞ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI EĞİTSEL AMAÇLI KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medyayı eğitsel amaçlı kullanımlarının incelenmesidir. Yöntem: Araştırmada veri toplama aracı olarak Mazman (2009) tarafından geliştirilen sosyal medyanın eğitsel kullanımı ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin cinsiyet, yaş, okunulan bölüm ve sınıf değişkenlerine göre sosyal medya sitelerini kullanım amacı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Sosyal medya kullanımına göre sosyal medya eğitsel amaçlı kullanım ilişkisi incelendiğinde sosyal medya kullanım sıklığı ve sosyal medya sitelerinde kalma süresi ile sosyal medya eğitsel amaçlı kullanım arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Yılda birkaç kez sosyal medya kullananların “iletişim” algı puanları ve “işbirliği” algı puanları diğer gruplara göre daha yüksektir. Ayda birkaç defa sosyal medya kullananların “kaynak ve materyal paylaşımı” algı puanları diğer gruplara göre daha yüksektir, sosyal medya kullanmayan grubun sosyal medyayı eğitim amaçlı kullanımına yönelik algıları oldukça düşüktür. Sosyal medyada 6 saatten fazla kalanların “iletişim” algı puanları ve “işbirliği” algı puanları diğer gruplara göre daha yüksektir. Bununla beraber 1-3 saat sosyal medyada kalan öğrencilerin “kaynak ve materyal paylaşımı” algı puanları diğer gruplara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç: Günümüzde öğrencilerin bilgiye kolay ulaşmasında internet kullanımı vazgeçilmez hale gelmiştir. Öğrencilerin erkek ya da kadın olması, yaşları, okuduğu bölüm, hangi sınıfta olduğu sosyal medya sitelerini eğitim amaçlı kullanmasında etken olmadığı, sosyal medyayı yılda birkaç kez kullanan öğrencilerin temel amaçlarının daha çok iletişim ve işbirliği olduğunu kaynak ve materyal paylaşımının yeterli seviyede olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Eğitim, Beden Eğitimi, Spor

10.17361/UHIVE.2017.4.7

ANALYSIS ON THE EDUCATIONAL USE OF SOCIAL NETWORKS BY STUDENTS STUDYING IN SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
 
Objective: The aim of this research is to analyze the educational use of social networks by the students studying in Inonu University School of Physical Education and Sports. Method: The scale of the educational goals of social media developed by Mazman (2009) has been used in terms of collecting data. Findings: No statistically significant differences has been found between the students’ purpose of using social media by the variables of gender, age, department and class (p>0.05). When the relationship of the educational goals of social media has been examined by the social media usage, the statistically significant difference has been found between the educational goals of social media and the duration of visiting social media and frequency of using social media (p<0.05). The “communication” perception scores and “cooperation” perception scores of students who use social media a few times a year are higher than other groups. The perception scores of those using social media couple times a month on “source and material sharing” are higher than other groups. The “educational” perception scores of group who are not using social media are quite low. The “communication” and “cooperation” perception scores of group who are using the social media more than 6 hours are higher. In addition, it has been found that the “source and material sharing” perception scores of students who are using social media 1-3 hours are higher than other groups. Conclusion: Today, the use of the internet has become indispensable for the easy access of students to information. It has been concluded that the variables of gender, age, department to be studied and class don’t affect the educational use of social media; the main purpose of the students using social media few times a year is communication and cooperation mostly and the material sharing is inadequate.

Keywords: Social Media, Education, Physical Education, Sports

10.17361/UHIVE.2017.4.7

Tam Metin