Yıl:2017   Sayı: 15   Alan: Görsel İletişim Tasarımı  

Pelin AVŞAR KARABAŞ, Serkan SOYLU
BEDEN ZİHİN VE DUYGU ÜÇGENİNDE PERFORMANSLARIYLA MARINA ABRAMOVIC
 
Araştırmada ünlü performans sanatçısı Marina Abramovic’in sanat anlayışı hakkında bilgiler verilmiştir. Amaç: Bu çalışmada Marina Abramoviç’in performans sanatına dayalı eserlerinden bir kısmını retrospektif olarak incelemek ve yorumlamak amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Oluşumlar, gösteri sanatı, vücut sanatı, çevresel sanat, yeryüzü sanatı, yoksul sanat, süreç sanatı ve fotoğraf ya da video sanatı gibi farklı birçok anlayışı bünyesinde barındıran kavramsal sanat; bir düşünceyi iletmek amacıyla farklı malzemeleri kullanan sanatçıların, yeri geldiğinde sanat eserinin bir parçası olarak kendi bedenlerini de çekinmeden ortaya koydukları geniş bir anlatı biçimine sahiptir. 20. Yüzyılın ikinci yarısında sanatçıların vücutlarını bir araç olarak kullanarak ortaya koydukları sanat çalışmaları olarak da ifade edilen performans sanatı; sanatçıların, belirli bir süre içerisinde gerçekleştirdikleri performatif eylemler aracılığıyla, kendi bedenlerini yaşayan bir sanat nesnesi haline dönüştürmelerine olanak sağlamıştır. Sonuç: Eylemleriyle; kendine özgü bir sanat dili oluşturmuş olan sanatçının, ortaya koyduğu cesur performansları kimi zaman acı verici, kimi zaman şiddet içeren, kimi zaman ise hayatına mal olacak kadar tehlikeli noktalara ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Marina Abramovic, Kavramsal Sanat, Performans Sanatı, Sanatta Şiddet

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.03

MARINA ABRAMOVIC PERFORMANCE THROUGH THE MIND, BODY AND EMOTION TRIANGLE
 
In this research information about the artistic understanding of the famous performance artist Marina Abramoviç is given Aim: In this study, it was tried to examine and interprete some of Marina Abramoviç’s artworks based on performance art retrospectively. Method: This research is conducted in the screening model. Results: Conceptual art requires researching, analyzing and redefining theoretically in one way and also is closely related to mental processes such as logic, philosophy and readiness within the art world. Conceptual art that embraces many different understandings such as formations, performance art, body art, environmental art, land art, arte povera, process art and photography or video art, has a wide range of narratives which enables artists to use different materials to convey an idea, further in some cases artists reveal their bodies without hesitation as part of their work. In the second half of the 20th century, the art of performance, also defined as the artworks that the artists use their bodies as a tool, and enabled artists to transform their bodies into a living art object through the performative acts within a certain period of time. Conclusion: The artist formed an artistic language with her actions which she has put forth courageous performances have reached a point of painful, sometimes violent, and sometimes danger to her life.

Keywords: Marina Abramovic, Conceptual Art, Performance Art, Violence in Art

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.03

Tam Metin