Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Kişilerarası İletişim  

Veysel ÇAKMAK, Ümmügül BAŞ
BENLİK SUNUM ARACI OLARAK INSTAGRAM KULLANIMI: ÖĞRENCİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
 
Giriş: Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan Instagram genelde fotoğraf paylaşım temelli bir dijital iletişim aracıdır. Sosyal medya aracı olan Instagram’ı işletmelerin yanı sıra bireylerde çoğunlukla kullanmaktadır. Fotoğraflar aracılığı ile yapılan bu etkileşimli site Facebook ve Twitter’in kullanım amacından oldukça farklıdır. Daha az yazı ve daha çok fotoğraf olması sebebi ile kullanıcıların beğenisini kazanmıştır. Özellikle üniversite öğrencileri sosyal medya aracı sayesinde birbirleriyle iletişim kurabilmektedirler. Aynı zamanda kendi markalarını oluşturma fırsatı da bulmaktadır. Bu çalışmada yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile üniversite öğrencilerinin Instagram kullanımı hakkında bilgi alınmıştır. Yöntem: Bu çalışma Goffman’ın (1959) öz sunum (self-presentation) teorisi odaklı hazırlanmıştır. Öğrenciler kendisi hakkında çevresine bilgi vermek, onlardan bilgi almak, modayı ve haberleri takip etmek ve alışveriş yapmak için bu siteyi kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Instagram, Benlik Sunum Teorisi (self-presentation theory), İletişim, Fotoğraf

10.17361/UHIVE.2017.4.15

INSTAGRAM USAGE AS A SELF-PRESENTATION TOOL: A QUALITATIVE RESEARCH ON STUDENTS
 
Introduction: Instagram, widely used in daily life, is a digital communication tool generally based on photo sharing. As a social networking platform, Instagram is used mostly by individuals as well as businesses. This site, which provides communication by interactive photo sharing, is quite different than Facebook or twitter. It gained appreciation from its users because there are fewer texts and more photos in the content. In particular, university students can communicate with each other with this social networking site. At the same time, they find an opportunity to create their own brands. Method: In this study, semi-structured interview method used to collect data about Instagram usage among university students. Also this study focuses Goffman’s (1956) self-presentation theory. It is deduced that students use this site to inform their entourage about themselves, get information from them, keep up with the fashion and news, and to shop.

Keywords: Instagram, Self-Presentation Theory, Communication, Photo

10.17361/UHIVE.2017.4.15

Tam Metin