Yıl:2018   Sayı: 19   Alan: İletişim  

Cengiz ANIK
BİLİMSEL BİLGİ ÜRETİMİ VE KAMUOYUNU KANAATLERİNİ ÖLÇÜMLEME
 
Amaç: Bir çalışmanın, bir bilginin bilimsel olup olmadığını anlamak ve bir çalışmayı ya da bilgiyi bilimsel yapanın ne olduğunu bulmak üzere çeşitli üzere bilim yapma amacı ile çeşitli araçlar kullanılmakta olup, bu araçlar bilimin güvenilirlik, orijinallik, objektiflik, geçerlilik, denetlenebilirlik, tekrar edebilirlik gibi gibi elzem şartlarını sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bu kriterlere uygunluk içinde elimizdeki verilerin, çalışmaların ve bilgilerin bilimsel olup olmadığını ölçmek üzere (1) tahkikat, (2) araştırma - inceleme, (3) soruşturma – muhakeme araçlarını kullanılmaktadır. Bu araçlar vasıtasıyla hem bilginin bilimselliğini sağlamakta hem de neyi araştırıp inceleyeceğimizi bize göstermesi açısından yöntemin çatısını kurarak bilimsel bir eser ortaya koymayı sağlamaktadır. Bilimsel bilgi üretmek üzere bu araçların metodolojik ilkelere uygun olarak kullanmak için öncelikle eldeki bilgilerin zihinsel bir mekanizmadan geçirilmesi ve bu işlem süreci sonucunda kendisini oluşturan unsurlarla birlikte işletilerek bilimsel bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Metot: Bulgular: Kamunun oyunu ölçümleme araştırmalarının bilimsel bilgi üretilmesi ile ilgili olup olmadığı tartışması bu çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı bilimsel bilgi üretilmesi ile ilgili süreci açıklamak ve evreleri belirlemektir. Bu belirlemelere göre kamuoyunun kanaatlerinin nasıl belirlenmesi gerektiğine yönelik öneriler ortaya koymak bu çalışmanın ikincil amacıdır. Bu amaca yönelik olarak önce bilimsel bilgi üretme işlemi, ilgili aparatlarıyla birlikte açıklanmaya ve bu mekanizmanın çalışması evreleriyle gösterilmeye çalışılacaktır. Demek ki çalışmanın konusunu bilimsel bilgi üretme mekanizması ve bu mekanizmanın çalışma evreleri ile buna uygun olarak kamuoyunun kanaatlerinin nasıl derlenmesi gerektiğine dair öneriler oluşturmaktadır. Çalışma, kamuoyu araştırmaları ile ilgili yanlışlıkları açığa vurarak, kanaatlerin daha etkin bir biçimde derlenmesinin temini ve konuya ilişkin istifhamların bertaraf edilmesine vesile olacağı için önemli kabul edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Kamuoyu Araştırmaları, Kanaat Ölçme

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.19.4

SCIENTIFIC KNOWLEDGE PRODUCTION AND PUBLIC OPINION MEASUREMENT
 
Objective: A variety of means are used to understand what a work is, whether it is scientific or not, and to find out what makes a study or scientific work, and these tools are used to determine the conditions of science such as reliability, objectivity, validity, controllability, and repeatability. (1) investigation, (2) research and investigation, and (3) investigative - reasoning tools are used to determine whether the data, data, and studies are in compliance with these criteria. By means of these tools, we provide a scientific work by establishing the framework of the method in order to provide both the scientificness of the knowledge and to show us what we are going to investigate and examine. In order to use these tools in accordance with methodological principles in order to produce scientific information, it is necessary to first convert the information in hand to a mental mechanism and transform the scientific knowledge by operating with the constituent elements of this process. Method: Finding: The debate over whether public opinion measurement researches are related to the production of scientific knowledge constitutes the problem of this declaration. The purpose of the study is to explain the process of producing scientific knowledge, and set out the stages. Putting forward proposals on how public opinion should be determined according to these determinations is the secondary purpose of the study For this purpose, first of all, the process of producing scientific knowledge will be explained with its related apparatus and then the operation of this mechanism will be shown with its stages. Therefore, the subject of the study consists of the production mechanism of scientific knowledge and the operation stages of this mechanism as well as suggestions on how public opinion should be compiled accordingly. The study is considered as important because it will provide more efficient compilation of public opinions and conduce to eliminate any problem related to the subject by revealing mistakes about opinion researches.

Keywords: Knowledge, Public Opinion, Opinion Survey

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.19.4

Tam Metin