Yıl:2017   Sayı: 15   Alan: Halkla İlişkiler  

Samet KAVOĞLU
“DEMOKRATİK AÇILIM VE BARIŞ SÜRECİ” BAĞLAMINDA “AKİL İNSANLAR HEYETİ” VE ULUSAL BASINDA YANSIMALARI
 
61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından terörün sona erdirilmesi amacıyla hayata geçirilen ve “Demokratik Açılım ve Barış Süreci” olarak ifade edilen faaliyetler bütünü içerisinde yer alan “Akil İnsanlar Heyeti” oluşumunun yapısı, üye profili ve yürüttüğü faaliyetlere karşı paydaşlarda yarattığı etkinin ulusal gazetelerde ele alınışını araştıran bu çalışmada, olgu, ana akım ve eleştirel akım perspektifinden irdelenerek ayrışan ve paralellik arz eden hususlar ortaya konmaya çalışılmıştır. Ulusal basını temsilen tiraj ve ideoloji bağlamlarında farklı hedef kitlelere hitap eden Cumhuriyet, Hürriyet, Sabah ve Zaman gazetelerinde “Akil İnsanlar Heyeti” ile ilgili haberler söylem analizine tabi tutulmuş ve bulgular Chicago Okulu’nun “parasosyal etkileşim” ve Frankfurt Okulu’nun “kültür endüstrisi” kavramları bağlamında değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları ideoloji, mülkiyet ve iktidar ilişkilerinin haberin çerçevelenme sürecinde belirleyiciliğini ortaya koymakla birlikte en önemli bulgu “ünlü” kullanımının ticari faaliyetlerde olduğu gibi siyasi ve sosyal hadiselerde de medya desteği sağladığı ve daha fazla haber akışını olanaklı hale getirdiği varsayımının doğrulanmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Akil İnsanlar Heyeti, Kültür Endüstrisi, Parasosyal Etkileşim, İdeoloji, Söylem.

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.05

“COMMITTEE OF WISEMEN” AND THEIR REFLECTION IN THE NATIONAL PRESS IN THE CONTEXT OF “DEMOCRATIC INITIATIVE AND PEACE PROCESS”
 
The paper studies not only the establishment and member profiles of the “Committee of Wisemen” taking part in the overall activities stated as “Democratic Initiative and Peace Process” which has been implemented in order to end the terrorism by the 61st Government of the Republic of Turkey but how their effect on the stakeholders concerning the activities carried by them are addressed by the national newspapers, as well. This study aims to put forward the issues that dissociate and have parallels with by examining the phenomena through mainstream and critical perspectives. The news relevant to the “Committee of Wisemen”, published in the newspapers that represent the national press and apply to different reader targets in terms of circulation and ideology such as Cumhuriyet, Hürriyet, Sabah and Zaman, are subjected to discourse analysis and the findings are evaluated within the framework of “parasocial interaction” concept of Chicago School and “culture industry” concept of Frankfurt School. Research findings of the study set forth that ideological, property and power relations are determinative during the framing process of the news. Furthermore, principal finding is the confirmation of the hypothesis that the use of “celebrities” provides media support and makes more news flows possible in political and social issues as well as in commercial activities.

Keywords: Committee of Wisemen, Culture Industry, Parasocial Interaction, Ideology, Discourse

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.05

Tam Metin