Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: İngiliz Dili ve Edebiyatı  

Gökşen ARAS
ERKEK EGEMENLİĞİNE MEYDAN OKUMAK: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI KADIN ŞAİRLERİ
 
Nefret, öfke, intikam; sempati, vatanperverlik ve kahramanlık gibi pek çok paradoksal duyguyu uyandıran savaş, sanatın ve edebiyatın en çok tartışılan temalarından biridir. Amaç ve Yöntem: Bu çalışmanın amacı, savaş şiirini, Jessie Pope ve May Wedderburn Cannan gibi kadın şairlerin 1. Dünya Savaşı’na ilişkin tutumlarını şiirlerine göndermeler yaparak incelemektir. Bulgular: Sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda ihmal edilen ya da göz ardı edilen kadınlar seslerini eserleri aracılığıyla duyurabilmek için çok çaba harcamışlardır. Savaş şiiri de kadınların kendi özerkliklerini savunarak erkek egemenliğine meydan okumaya çalıştıkları alanlardan biridir. Sonuç: Diğer çalışmalar ve disiplinlerde olduğu gibi savaş çalışmaları da erkek yazarların edebi ve sosyal açılardan ilk elden, samimi ve gerçekçi tecrübelerini ifade etmelerine olanak sağlarken, savaş, erkeklere özgü bir alan ya da krallık olarak rezerve edildiği için, deneyimleri inkâr edilmiş ve susturulmuş kadınlar da kendilerine üretebilme olanağı bulabilecekleri bir alan edinebilmek için mücadele etmişlerdir. Bu çerçevede, görülmektedir ki, 1. Dünya Savaşı, savaş edebiyatında bir nesne olarak tanımlanan kadın imajını değiştirmekle kalmamış, savaşta hem aktif katılımcı hem de yazar olarak önemli roller üstlenebilen çok sayıda kadın yazar kazandırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erkek Egemenliğine Meydan Okumak, 1. Dünya Savaşı Kadın Şairleri, Jessie Pope, May Wedderburn Cannan.

10.17361/UHIVE.2017.4.13

CHALLENGING MALE SUPREMACY:POETESSES OF THE FIRST WORLD WAR
 
Introduction: War is one of the most debatable themes in arts and literature which arouses paradoxical feelings ranging from hatred, rage and revenge to sympathy, patriotism and gallantry. Aim and Method: This study will focus on war poetry with reference to Jessie Pope and May Wedderburn Cannan’s attitudes towards the First World War in their poetry. Findings: Being either neglected or ignored in social, cultural and political fields, women have tried hard to be heard through their works. War poetry is one of these spaces that women have challenged the male supremacy by asserting their autonomies. Conclusion: While the study of war, like other studies and disciplines, has enabled male authors to provide their most sincere and vivid first hand experiences in literary and social terms, it has denied and muted female experiences for war is also reserved as one of the male provinces or kingdoms wherein women have struggled to have a space to have an opportunity to produce. In this respect, it is noteworthy that The First World War changes the image of women who generally appeared as objects in war literature and introduces a number of female figures who have crucial roles to play in the war as active participants as well as writers.

Keywords: Challenging Male Supremacy, Poetesses of World War I, Jessie Pope, May Wedderburn Cannan.

10.17361/UHIVE.2017.4.13

Tam Metin