Yıl:2017   Sayı: 15   Alan: İletişim Bilimleri  

Ali Barış KAPLAN, F. Neşe KAPLAN
GÖÇMEN VE MÜLTECİLERİN KURTARICISI OLARAK MOBİL İLETİŞİMİN KATALİTİK İŞLEVLERİ
 
Göç konusunu sosyopsikolojik bir perspektifle inceleyen bu çalışma, bir yandan göçün ekonomi-politik ve kültürel nedenlerini irdelemekte, diğer yandan göçmen için iletişim mecralarının nasıl bir işlevi olduğunu araştırmaktadır. İlkellerden günümüze göç olgusunun ve yer değiştirmelerin temel nedeni, hayatta kalma mücadelesinin itkisiyle; beklentileri karşılamak ve farklı olanı keşfetmek olmuştur. Göçmen açısından, yeni toplumsal formasyonlarla karşılaşmanın getirdiği kültürel şok ve yabancılaşma olgusu önemli bir sorunsaldır. İşte küreselleşen günümüz dünyasında göçmen, bu sorunsalı aşmada yeni iletişim araçlarına başvurmaktadır. Yeni iletişim teknolojisi ve mobil telefonlar, göçmen için yolculukta ve yeni dünyaya attığı ilk adımlarda en önemli “tutunum aracı” durumundadır. Kısaca bu çalışmada, mobil iletişimin, mobilize toplulukların ve spesifik olarak mültecilerin dünyasında, nasıl bir sosyopsikolojik karşılık bulduğu konusu araştırılmaktadır. Bu bağlamda araştırmamız, göçün bireysel ve toplumsal düzlemdeki etkilerini ve göçmen için mobil iletişimin işlevini, psikososyal bir bakış açısıyla tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göçmen, Mülteci, Mobil İletişim, İnternet, Arketipler

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.08

THE CATALYTIC FUNCTIONS OF MOBILE COMMUNICATION QUA SAVIO OF REFUGEES AND MIGRANTS
 
This study that analyses immigration phenomenon on the basis of sociopsychological perspective aimed to argue the economy-political and cultural etiological factors of immigration case and to search and understand how communication field and mobile devices function for refugees and emigrants. Since archaic ages to present day the fundamental causa of the immigration and replacement event throughout the very motive of survival instict had been laid on to countervail and supply the espectations and hopes, and to explore the things that different and stranger. Meeting with new social formations that causes allienation and cultural shock case are seriously important problematic. Here, in the world of globalization the emigrant/ refugee applys and consults to the new communication mediums and tools to overcome and cope with this problematic. New communication technologies and smart mobile phones are the most important connection and “hanging on mediums” for the refugees and migrants both in their journey and at their very first steps towards to and in the new world. Briefly in this study it is aimed to research and to understand the topic that how mobile communication takes sociopsychologic place especially in the world of refugees hordes, and mobilized communities. In this context based on psychosocial point of view our research argues the effects of immigraton on the social and individual frame, and searches for the function of mobile communication for an emigrant and refugee.

Keywords: Migrant, Refugee, Mobile Communication, Internet, Archetype

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.08

Tam Metin