Yıl:2018   Sayı: 20   Alan: Görsel İletişim Tasarımı  

Bülent SALDERAY
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDE OKUYAN VEYA MEZUN OLMUŞ KİŞİLERİN GÜZEL SANATLARA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ
 
Amaç: Araştırma kapsamında güzel sanatlar fakültelerinde okuyan veya mezun olmuş kişilerin, güzel sanatlara ilişkin düşüncelerinin ne olduğu, güzel sanatlar kavramının bu kişiler üzerinde hangi duygu durumları ortaya çıkardığı ve bu durumların oransal dağılımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırma, nicel araştırma türlerinden betimsel bir araştırma yöntemidir. Araştırmanın evrenini, Güzel Sanatlar Fakültelerinde okuyan dördüncü sınıf öğrencileri ile bu alandan mezun olmuş kişiler oluşturmaktadır. Örneklemini ise araştırmacının, güz 2012 ve bahar 2017 arasında Ankara il sınırları içerisinde güzel sanatlar alanı ile ilgili katılmış olduğu sanatsal organizasyonlarda tanıştığı ve araştırmaya gönüllü destek vermek isteyen 20-28 yaş aralığındaki, Ankara’daki Güzel Sanatlar Fakültelerinde okuyan dördüncü sınıf öğrencileri ile bu alandan mezun olmuş kişiler (gönüllü olarak katılım gösteren toplam 62 kişi) oluşturmaktadır. Bu araştırma kapsamında, veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket formu ile elde edilen bilgiler, SPSS for Windows 15.0 Paket Programına aktarılmıştır. Araştırma doğrultusunda; elde edilen verilerin analizi için betimsel çözümleme tekniklerinden frekans tekniği kullanılarak her bir soru ayrı ayrı analiz edilerek yorumlanmıştır. Bulgular: Araştırmada, Güzel Sanatlar Fakültelerinde okuyan veya mezun olmuş kişilerin “güzel sanatlar” kavramına yönelik mevcut düşünceleri, (1) % 40,80 (253) gibi oldukça yüksek bir oranda güzel sanatların/sanatın “tanımına yönelik” ifadeleri yansıtmakta olduğu; (2) % 24,51 (152) gibi dikkate değer bir oranda “güzel sanatlar” kavramı ile ilgili “olumsuz duygu duruma dayalı” ifadeleri yansıtmakta olduğu; (3) % 23,54 (146) gibi kayda değer bir oranda “güzel sanatlar” kavramı ile ilgili “olumlu duygu duruma” dayalı ifadeleri yansıtmakta olduğu ve (4) % 11,12 (69) gibi düşük bir oranda “güzel sanatlar” kavramı ile ilgili düşüncelerinin “birbirinden ayrılan, uçuşan, oldukça farklı” ifadeleri yansıtmakta olduğuna ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Sonuç: Araştırmanın bulgularından hareketle; güzel sanatlar fakültelerinde okuyan veya mezun olmuş kişilerin güzel sanatlara ilişkin düşüncelerinin (1) tanıma yönelik genel ifadelerin temelinde; ezberci, öğrenilmiş veya dikte edilmiş bilgiyi yansıttığı, (2) olumsuz duygu duruma dayalı genel ifadelerin arka planında; alana yönelik birikmiş olumsuz duygu ve düşüncelerin var olduğu, (3) olumlu duygu duruma dayalı genel ifadelerin temelinde; alana yönelik birikmiş olumlu duygu ve düşüncelerin var olduğu ve (4) diğer/ farklı genel ifadelerin zemininde; tanımlanmayan duygu ve düşünce durumlarının tetiklediği anlamsızlaştırma ve boş verme tutumunun yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar, Sanat, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanatçı

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.20.1

THE PERSONS’ THOUGHTS ABOUT FINE ARTS WHO STUDYING AT OR GRADUATED FROM FINE ARTS FACULTIES
 
Aim: within the context of the research has been targeted to evaluate what are the persons’ thoughts about fine arts who studying at or graduated from fine arts faculties, what kind of feelings reveal on their mind by means of “the concept of fine arts” and what is distribution ratio for these situations. Method: The research is a descriptive research which is one of quantitative research types. The resaech universe includes the persons who are final year student and studying at or graduated from fine arts faculties. So the research sample includes 20-28 years old persons that the researcher met them when participated to some art organizations about fine arts between the years of Autumn-2012 and Spring-2017 in Ankara district and who are final year students and studying at or graduated from fine arts faculties in Ankara and who desired to support (totally 62 persons supported) the research voluntarily. In this research, has been used questionnaire forms and information that obtained through the questionnaires was transferred to SSPS for Windows 15.0 Package Programme. In the direction of research; has been used frequency techniques which is a one of descriptive analysis techniques for analyse the datum that obtained through the questionnaires. Frequency technique that was used for definitive statistic analyse has been applied for each matters of the research that was tabled separately. Findings: in the research has been reached that the persons’ thoughts about fine arts who studying at or graduated from fine arts faculties are (1) represent high rate as a % 40,80 (253) definitional statements about the concept of fine arts; (2) represent remarkable rate as a % 24,51 (152) negative feelings about the concept of fine arts; (3) represent significant rate as a % 23,54 (146) positive feelings about the concept of fine arts and (4) represent a low rate as a% 11,12 (69) other/different statements about the concept of fine arts. Conclusion: The results have been obtained in the study: the persons’ thoughts who studying at or graduated from fine arts faculties (1) are definitional and they symbolize to parrot fashion, learned or dictated components, (2) are negative feelings and they symbolize to collected negative feelings and thoughts about fine arts, (3) are positive feelings and they symbolize to collected positive feelings and thoughts about fine arts, and (4) are other/different statements about fine arts and they symbolize to unidentified feelings and thoughts that trigger to making meaningless and nonchalance behaviours.

Keywords: Fine Arts, Art, Fine Arts Faculty, Artist

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.20.1

Tam Metin