Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: İletişim Bilimleri  

Nesli Tuğban YABAN
HABER GÖRSELLERİ OLARAK İLLÜSTRASYONLAR: 19. YÜZYIL İTALYAN MEDYASINDA OSMANLI İLLÜSTRASYONLARI
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, İtalyan medyasında yer alan görsellerdeki Osmanlı imgesi ile dönemin sosyo-ekonomik ve kültürel koşulları da ortaya konarak bağlamsal çözümleme yapmaktır. Bu dönemde medyada yer alan görseller illüstrasyonlar, karikatürler ve fotoğraflardan oluşmaktadır. Kapsam: Araştırma, 19. yüzyılın son çeyreğinde -ki bu süre İtalya’nın siyasi birliğini sağladığı dönem olan 1870 yılı sonrası ile II. Abdülhamid’in tahtta kaldığı süre olan 1876- 1909 tarihlerini kapsayacak şekilde sınırlandırılmıştır- İtalyan basını tarafından üretilen gazete, dergi, kültür-sanat yayını vb. tüm yayınları içerecek şekilde İtalya’nın Roma şehrinde gerçekleştirilmiş olup, buradaki kütüphane ve araştırma merkezlerinden ulaşılabilen süreli yayınlar başta olmak üzere basılı kaynakları kapsamaktadır. Yöntem: Araştırma verileri olarak elde edilen görsel imgeler konularına göre sınıflandırılmışlardır. Bu imgeler konu başlıkları çerçevesinde “retorik analizi” yöntemi ile ele alınacak ve değerlendirileceklerdir. Bulgular: Verilerden elde edilen bulgular görsellerin gerçekleme gücü üzerinden değerlendirilecek ve imgelerin insanların duygu, düşünce ve algılarında birincil derecedeki etkisi doğrultusunda tartışılacaktır. Araştırmada ele alınan görseller enformatif, dezenformatif ya da manipülatif nitelikleri bağlamında çözümlenecektir. Çözümleme sonucunda Batı toplumlarının sahip olduğu oryantalist bakış açısı ile benzerlikler ve farklılıklar ortaya konmaya çalışılacaktır. Sonuç: Retorik analizi ile elde edilen bulgular, görsellerde kullanılan Osmanlı imgeleri ile Osmanlı imajının İtalya’da nasıl algılanacağı gerçeğini ortaya koymaktadır. Söz konusu görseller üzerinden yaratılan imaj oryantalist bakış açısını besleyen ancak aynı zamanda dönemin Osmanlı toplumu ve kültürü hakkında da detaylı bilgi verip tanıtan bir nitelik taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: İllüstrasyon, Haber, Görsel, 19. Yüzyıl İtalyan Medyası, Osmanlı İmparatorluğu

10.17361/UHIVE.2017.4.12

ILLUSTRATIONS AS NEWS IMAGES: OTTOMAN ILLUSTRATIONS IN THE 19TH CENTURY ITALIAN MEDIA
 
Aim: The aim of this research is to analyze the Ottoman image in the images of the Italian media through the socio- economic and cultural conditions of the period. In this period, the images in the media consist of illustrations, cartoons and photographs. Scope: This study was conducted in the last quarter of the nineteenth century -limited to the period which Italy provided political cohesion after 1870 and the period of Abdulhamid’s throne between 1876-1909- newspapers, magazines, culture-art publications produced by the Italian press and so on. The research was carried out in Rome, Italy, to include all publications, including printed publications, in particular periodicals accessible from libraries and research centers. Method: The visual images obtained as research data are classified according to the subjects. These images will be handled and evaluated by the method of “rhetoric analysis” in the frame of the subject headings. Findings: The findings obtained from the data will be evaluated on the realization power of the images and will be discussed in terms of the primary impact of the images on the emotions, thoughts and perceptions of the people. The images discussed in the research will be analyzed in the context of informative, disinformative or manipulative qualities. As a result of the analysis, similarities and differences will be tried to be revealed with the orientalist point of view of Western societies. Results: The findings obtained by rhetoric analysis reveal the fact that the Ottoman image used in the visuals can be perceived in Italy. The image created through the visuals nurtures the orientalist point of view but at the same time carries a quality that informs and informs the Ottoman society and culture at the same time.

Keywords: Illustration, News, Visual, 19th Century Italian Media, Ottoman Empire

10.17361/UHIVE.2017.4.12

Tam Metin