Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Sinema  

Neslihan GÖKER
HIDDEN FIGURES FİLMİNDE MEKÂNSAL YAPILAR VE AYRIMCILIK
 
Amaç: Tarih boyunca belirli bir grup ve o grubun üyeleri cinsiyetleri, ırkları, dinleri ve diğer özellikleri sebebiyle doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılığa maruz kalmışlardır. Ayrımcılık denildiğinde daha çok ırk ve cinsiyete dayalı ayrımcılık türleri akla gelmektedir. Önyargı ve stereotipi kavramlarından beslenerek güçlenen ayrımcılık belirli bir gruba dâhil insanlara karşı olumsuz tutum ve davranışların kuşaktan kuşağa aktarılarak devam etmesine neden olmaktadır. Tarihsel süreçte ırka dayalı ayrımcılığa en çok maruz kalanlar siyahlar olmuştur. Sırf derisinin rengi nedeniyle ötekileştirilen ve hatta yok sayılan siyah insan, beyaz insandan daima ayrıştırılmaya çalışılmıştır. Bu ayrışmaya mekânsal yapılar da dâhildir. Mekânsal yapılar ayrımcılıkların üretildiği ve daha görünür olduğu yerlerden biridir. Yöntem: 1960’larda Amerika’nın Virginia eyaletinde geçen Hidden Figures filminde ırkçılığa dayalı ayrımcılığın üretildiği yerlerin başında mekân gelmektedir. Hem gündelik hayatta hem de iş yaşamında beyazlarla siyahlar arasındaki sınırı çizen mekân olgusu üzerinden ırkçılığın ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının nasıl üretildiği ve sürdürüldüğü göstergebilimsel yöntemle incelenmektedir. Bu çalışmada göstergebilimsel çözümleme aşamalarından dizimsel çözümleme tekniği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, Irk Ayrımcılığı, Cinsiyet Ayrımcılığı, Mekan, Hidden Figures

10.17361/UHIVE.2017.4.4

HIDDEN FIGURES IN MOVIE SPATIAL STRUCTURES AND DISCRIMINATIONS
 
Aim: Throughout history, a group of people or member of a certain group, have been subjected to discrimination directly or indirectly due to their gender, race, religion, and other characteristics. When it comes to the discrimination, racial and sexual discrimination types are more likely to come to the mind. The discrimination,which is strengthened by the prejudice and stereotype concepts, causes the negative attitudes and behaviors towards people belonging to a specific group to continue by being transferred from one generation to the next. The most people who have been exposed to racial discrimination in the historical process are black people. The black person, who is justified and even ignored because of the color of their skin, has always been a target of a separation from the white man. The spatial structures are also included into this separation. The spatial structures are one of the places where discrimination is produced and more visible. Method: In the movie Hidden Figures, which is happening in Virgina, USA, the space is the main ground of all the places where the discrimination is produced. It is examined in a semiotic way how racism and gender discrimination are produced and sustained through the possibility of the space that draws the line between white people and black people in both daily life and business life. In this study, a sequential analysis technique is used from the semiotic analysis stages.

Keywords: Discrimination, Racial Discrimination, Gender Discrimination, Place, Hidden Figures

10.17361/UHIVE.2017.4.4

Tam Metin