Yıl:2017   Sayı: 16   Alan: İletişim  

Mehmet ŞAHİN, Alper ATEŞ
İŞ HAYATINDA TÜKENMİŞLİK VE SEYAHAT ACENTASI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Amaç: Araştırmanın amacı Konya ilinde faaliyet gösteren seyahat acentalarında çalışan 220 personelin tükenmişlik düzeylerinin ölçülmesidir. Yöntem: Kişisel bilgiler için kişisel bilgi formu’ndan ve tükenmişlik düzeyini belirlemek için ise Maslach Tükenmişlik Envanteri’nden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar SPSS 20.0 programı ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Bulgular: Analiz sonuçlarına göre erkeklerin kadınlara oranla tükenmişliğin her alt boyutundan daha fazla etkilendiği gözlemlenmektedir. Bunun yanında evli çalışanlar, 6 yıldan daha fazla deneyime sahip olanlar ve önlisans düzeyinde eğitim seviyesinde olan çalışanların, duygusal tükenme boyutunda diğer çalışanlardan daha fazla tükenme yaşadıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda 4-6 yıl deneyime sahip çalışanlar ile 40 yaş ve üzerinde olan çalışanların ise kişisel başarıda düşme hissi boyutu açısında daha fazla tükenmişlik yaşadıkları ortaya konulmuştur. Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre tükenmişliğin alt boyutları olan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda azalama hissi çeşitli demografik özelliklere göre anlamlı farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma, Kişisel Başarıda Azalma, Seyahat Acentası

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.8

JOB BURNOUT AND A RESEARCH ON DETERMINING THE BURNOUT LEVELS OF TRAVEL AGENCY EMPLOYEES
 
Aim: The aim of this study is to find out the level of burnout of 220 employees working in travel agencies in Konya.Method: A personal information form is used to get personal information and Maslach Burnout Inventory was used to assess the burnout level. The obtained results were analyzed by SPSS 20.0 program and interpreted. Results: According to the analysis results, it is observed that men are more affected than women in every sub-dimension of burnout. In addition, married employees, those with more than 6 years of experience, and those with an associate degree level of education, have been found to experience more burnout than other employees in terms of emotional exhaustion. At the same time, it has been shown that employees who have 4-6 years experience and those who are over 40 years of age have experienced more burnout in terms of low personal accomplishment. Conclusion: According to the obtained results, subscales of emotional exhaustion, depersonalization, and low personal accomplishment are significantly different according to various demographic characteristics.

Keywords: Burnout, Emotional Exhaustion, Depersonalization, Low Personal Accomplishment, Travel Agency

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.8

Tam Metin