Yıl:2018   Sayı: 20   Alan: İletişim  

Cengiz ANIK
İŞÇİ SENDİKALARI VE REFAH DEVLETİ
 
Amaç: Sosyal devletin temel unsurlarından olan ve kolektif bilinci temsil eden işçi sendikaları hukuki bir çerçeve ve güvence altında bulunmaktadır. işçi sendikaları temsil ettiği işçilerin eğitilmesi ve aydınlatılması sorumluluğunu yüklenen, onların haklarını güvende tutmak üzere toplu sözleşme, grev gibi örgütsel etkinliklerde aktif görev alan, kamuoyunun oluşumunda yer alan ve her tür siyasal ve sosyo kültürel alanlarda baskı unsuru işlevi gören ve karar alma mekanizmalarında alınan kararlarla ilgili belirleyici bir rolü olan kurumlardır. Bulgular ve Metot: İşçi sendikaları denildiğinde, sanayi devrimi ile birlikte vücut bulan kurumları anlamak gerektiği, onların, “...liberal ekonomik sistemin zaruri bir icabı olarak işçilerin kendilerini müdafaa zaruretinden doğmuş bir sosyal vakıa” (Kutal, 1962:.101) olduğu genel kabul görmektedir. İşçi sendikalarının “...doğması, sanayileşmeye bağlıdır. Fakat gelişmesi için özgür bir ortamın varlığı gerekir” (Talas, 1975: 5). Yani, “işçilerin karşılaştıkları haksızlıkların ve yoksullukların derin ve yoğun olduğu her yerde sendikacılık hareketi hem siyasal bir yön kazanmış hem de radikal olma eğilimi içine girmiştir”(a.y.). Demek ki işçi sendikaları, sanayi devrimi ile birlikte vücut bulmuş ekonomik ve siyasal örgütlenmelerdir. İşçi sendikaları ile sanayi devrimini eş tutmak, konuya münhasır literatür açısından dominant bir görüştür. Ancak, bu görüşte ısrar etmek, sendikal işlevin tekabüliyeti bağlamında pek de tutarlı ve geçerli değildir. ‘Refah devleti’ uygulamalarıyla sivil toplum oluşumlarının tehdit edilmesi işçi sendikalarını yeniden anlamlandırmayı zorunlu kılmaktadır. Kanaatimize göre, kökeni ve atası sayılabilecek sosyal oluşumlar esnasında, işçi sendikalarının nasıl bir anlam alanına sahip olduğuna bakmak ve bu doğrultuda onlar için yeni bir anlam alanı takdir etmek gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İşçi Sendikaları, Refah Devleti, Sendikacılık

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.20.5

LABOR UNIONS AND WELFARE STATE
 
Objective: The workers' unions, which are the basic elements of the social state and represent collective consciousness, are under a legal framework and assurance. which are actively involved in organizational activities such as collective bargaining and strikes to keep their rights safe, who are responsible for the training and enlightenment of the workers represented by the trade union representatives and who are involved in the formation of the public and which act as pressure elements in all political and socio-cultural areas, are institutions that have a decisive role. Finding: Method: When it comes to labor unions, it is widely accepted that it is necessary to understand the institutions that come into existence with the industrial revolution, and that they are “a social fact arising from the necessity of self-defense of workers as an essential tool of the liberal economic system” (Kutal, 1962:101). The emergence of “labor unions depends on industrialization but it must be created a free environment for its development” (Talas, 1975:5). In other words, “Wherever the injustices and poverty of the workers are deep and intense, labor union movement has both gained a political aspect and tended to be radical” (quotation). Thus, the labor unions are economic and political organizations that come into existence together with the industrial revolution. Considering labor unions and industrial revolution as equal is dominant opinion in terms of exclusive literature for the subject. However, insisting on this opinion is not very consistent and valid in the context of the union function. Threatening non-governmental organizations through 'welfare state' applications makes necessary to redefine the labor unions. In our opinion, it is required to evaluate how labor unions have a semantic field during the social formations which can be considered as their origin and ancestor, and recognize a semantic field for them in this direction.

Keywords: Labor Unions, Welfare State, Trade Unionism

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.20.5

Tam Metin