Yıl:2017   Sayı: 16   Alan: Gazetecilik  

Nurettin GÜZ, Hayrullah YANIK, Ceren YEGEN, Işkın Özbulduk KILIÇ, Mahmut BİNGÖL
KAMUOYU ARAŞTIRMALARI VE MEDYAYA GÜVEN
 
Amaç: Son dönemde global boyutta ama özellikle ülkemizde sık gündeme gelen medya güvenilirliği ile siyasal içerikli kamuoyu araştırmalarına duyulan güven kamuoyu ile birlikte akademik çevrelerde de tartışılmaktadır. Özellikle iletişim bilimlerinde akademik çalışma yapanların da ihtiyaç duyduğu bilimsel bir veriyi ortaya koymak üzere planlanan bu çalışma ile Türkiye’de kamuoyunun medyaya ve siyasal kamuoyu araştırmalarına ne oranda güven duyduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışma çerçevesinde önce alandaki temel yaklaşımlar belirlenmiş, medya ve kamuoyu araştırmalarının farklı boyutları ortaya konmuştur. Bunlar temel alınarak geniş kapsamlı olarak anket formu hazırlanmıştır. Türkiye’yi temsilen Ankara’da sosyo-demografik ve sosyo-kültürel özellikler dikkate alınarak 600 kişiye 15 Mart ve 10 Nisan 2017 tarihleri arasında anket uygulanmıştır. Bulgular: Derlenen veriler bilgi-işlem ortamına aktarılarak analizler yapılmış ve kamuoyunun medya ve siyasal kamuoyu araştırmalarına duyduğu güven oranları ortaya konmuştur. Sonuç: Kamuoyunda medya ve siyasal kamuoyu araştırmalarına duyulan güven oranının azlığı alanın farklı bilimsel çalışmaları zorunlu kıldığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Medya Güvenilirliği, Kamuoyu Araştırmaları, Medyanın Toplumsal Sorumlulukları, İzleyici

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.10

CREDIBILITY OF PUBLIC OPINION SURVEYS AND MEDIA
 
Aim: Recently, credibility/reliability of public opinion polls on political contents and media reliability which have been frequently on agenda in the global dimension, but especially in Turkey, have been discussed in public as well as in academic circle. This study, which is planned to reveal a scientific data especially needed by academic researchers in the communication sciences, aims to determine how much People trust the public opinion polls on political contents and media in Turkey. Method: Within the framework of the study, the basic approaches in the area were first identified, and different dimensions of media and public opinion polls were revealed. Based on these information, a comprehensive questionnaire (survey) was prepared. In Ankara, which is chosen as the representative of Turkey, data were collected between 15 March and 10 April in 2017 by applying 600 people from the selected sample con-sidering the socio-demographic and socio-cultural characteristics. Results: The collected data were ana-lyzed and transferred to the information-processing system (SPSS) and the reliability rates of public opin-ion on the media and political public opinion polls on political contents were revealed. Conclusion: The lack of reliability in the media and public opinion polls on political contents in the public indicates that the field requires different scientific studies.

Keywords: Political Communication, Media Reliability, Public Opinion Polls, Media's Social Responsibilities, Audience

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.10

Tam Metin