Yıl:2018   Sayı: 19   Alan: Halkla İlişkiler  

Kazım Özkan ERTÜRK, Mehmet Sena KÖSEDAĞ
KAMUYU BİLGİLENDİRMEDE HÜKÜMET PROGRAMLARI: TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ÖRNEĞİ
 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler 1959’dan günümüze uzayan bir geçmişe sahiptir. Türkiye’nin o dönemdeki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na tam üyelik için yaptığı başvurudan günümüze, ülkemiz açısından siyasî, toplumsal ve ekonomik alanda sayısız reform ve uygulamanın hayata geçirildiği bu süreç, görevde bulunan hükümetlerin önemli gündem maddelerinden biri olarak dikkate değerdir. Hükümetlerin yürütülen eylem ve işlemlere ilişkin kamuoyu desteğini sağlayabilmesi adına, hedef kitlesine konuyla ilgili verdiği mesajlar, halkla ilişkiler açısından önemlidir. Buradan hareketle çalışmada, AB Türkiye ilişkilerine ilişkin hükümet programlarında verilen mesajlar ekonomik, kültürel, siyasal ve teknolojik olmak üzere dört başlık altında incelenmektedir. Yapılan inceleme sonucunda, hükümetlerin büyük bir bölümünün AB –Türkiye ilişkilerinde olumlu yönü ağır basan mesajları tercih etme eğiliminde oldukları görülmektedir. Hükümetlerin büyük bir bölümünün, AB üyeliğini Türkiye’nin Batılılaşma sürecine katkı sağlayan olumlu bir adım olarak görmekle beraber, bu konuya ilişkin kamusal desteği sağlama aracı olarak hükümet programlarında bu konuya yer verdiklerini söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği İle İlişkiler, Hükümet Programları, Halkla İlişkiler, Kamuyu Bilgilendirme

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.19.3

GOVERNMENT PUBLIC INFORMATION PROGRAMS TERMS: TURKEY-EU RELATIONS AS AN EXAMPLE
 
Relations between the European Union and Turkey has a history extending from 1959 to the present day. Turkey, the application for full membership of the European Economic Community in that period today, the political terms of our country, the process where the implementation of numerous reforms and practices in social and economic areas, is notable as one of the important agenda of the government in office. In order for governments to provide public support for the actions and actions taken, the messages given to the mass of the target are important for public relations. Hence the study, the message from government economic programs concerning EU-Turkey relations, cultural, political and technological studied under four headings, namely. In the examination results, the positive aspects of the EU-Turkey relationship is observed that a large part of the government tend to prefer overriding messages. A large part of the Government, although seen as a positive step that contributes to EU membership for Turkey's Westernization process, the government program as a means of providing public support on this issue it is possible to say that they gave place to this issue.

Keywords: European Union Relations, Government Programs, Public Relations, Informing the Public

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.19.3

Tam Metin