Yıl:2018   Sayı: 19   Alan: İletişim  

Şükrü Seçkin ANIK
KÂTİP ABDULLAH EFENDİ’NİN TEZKİRE-İ RUMAT ADLI ESERİNE GÖRE IV. MEHMET DÖNEMİNDE OKMEYDANI’NA YAPILAN GAYR-İ MEŞRU MÜDAHALELER
 
Amaç: Bu çalışma, Türk okçuluğu gibi gönüllü bir kurumun idarenin genele şamil dejenerasyonuna nasıl maruz kaldığını okçu ve yaycı esnafı bağlamında analiz etmeyi amaçlamaktadır. Buna göre çalışmanın konusu 4. Mehmet döneminde Okmeydanı’nda ticari faaliyetler yürüten yaycı ve okçu esnafının idareyi gayr-i hukuki bir biçimde tasallut altına almasını konu edinmektedir. Yöntem: Bu araştırma betimleyici bir çalışmadır. Araştırmada 4. Mehmet dönemindeki kurumsal zaafı, Kâtip Abdullah Efendinin yazdığı Tezkşre-i Rumat adlı esere istinaden açıklığa kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın yöntemini metin analizi oluşturmaktadır. Bulgular: Yapılan araştırmada Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde kayıtlı 950, 951 ve 954 numaralı defterlerde bulunan fermanlar üzerinden Okmeydanı’na yapılan gayr-ı meşru müdahalelerin engellenmeye çalışıldığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Başbakanlık Osmanlı Arşivi kayıtlarına göre, Divan-ı Hümayun’dan iki adet hükm-i şerif Okmeydanı’na yapılan müdahaleleri engellemeye yöneliktir. Sonuç: Bu çalışma ortaya koymaktadır ki, bu dönemde Okmeydanı’na yapılan gayr-i meşru müdahaleler ile 17. yüzyılda vuku bulan Osmanlı kurumlarındaki bozukluklar okçuluk alanına da sıçramıştır.

Anahtar Kelimeler: Okçuluk, Okmeydanı, Gayr-i Meşru Müdahale, Ferman

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.19.1

UNLAWFUL INTERFERENCE ON OKMEYDANI ABOUT TEZKİRE-İ RUMAT BY KATİP ABDULLAH EFENDİ WHEN THE PERİOD OF MEHMET THE FOURTH
 
Aim: This study aims to analyze how a voluntary institution such as Turkish archery is exposed to the corruption spreading to the Ottoman administration in the context of arrow and bow tradesman. Accordingly this aim, the subject of the study is the issue of the unauthorized control of the governor of the archer and archer who conducts commercial activities in Okmeydanı during the 4th Mehmet period.Method: This research is a descriptive study. At this research, the institutional weakness in the 4th Mehmet period was tried to be clarified in the context of the Tezkire-i Rumat written by the Katip Abdullah Efendi. Therefore, the method of this study is the text analysis.Results: In the survey conducted, it is revealed that the illegitimate interventions made in Okmeydanı have been tried to be prevented through the fermans in the books numbered 950, 951 and 954 registered in the General Directorate of the Foundations Archives. Moreover, according to the records of the Ottoman Archives of the Prime Ministry, two judges from Divan-i Hümayun are directed to prevent the interventions made in Okmeydanı.Conclusion: This study reveals that the unofficial interventions made in Okmeydanı in this period and the disorders in the Ottoman institutions seen in the 17th century have also spread into the field of archery.

Keywords: Archery, Okmeydnı, Unlawful İnterference, Fermans

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.19.1

Tam Metin