Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Halkla İlişkiler  

Nuray YILMAZ SERT, Ezgi VERSAN
KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE SOSYAL AĞLARIN ETKİSİ: TWİTTER KULLANIMI VE ETKILERI ÜZERINE BIR ÇALIŞMA
 
Toplumsal bir varlık olmanın gereği bireyler farklı amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim kurmaktadır. Sözlü veya sözsüz olarak iki veya daha fazla kişi arasında gerçekleşen iletişime kişilerarası iletişim denilmektedir. Kişilerarası iletişim yüzyüze olabileceği gibi telefon, mektup veya sosyal medya aracılığıyla da gerçekleşebilmektedir. Belirtmek gerekir ki günümüz toplumunda bireyler, yüz yüze iletişim yerine internet ve sosyal medyadan yararlanmayı tercih etmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal ağ sitelerinin kişilerarası iletişim üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu bağlamda, birinci ve ikinci bölümde, kişilerarası iletişim, sosyal medya ve bu iki kavram arasındaki ilişki hakkında bir literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, dünya genelinden yaygın kullanıma sahip sosyal ağ sitelerinden Twitter örneği incelenmiştir. Bu çalışmada anket araştırmasına dayalı nicel bir metodoloji kullanılmıştır. Anket formu 17 Ekim 2016 - 9 Aralık 2017 tarihleri arasında Twitter üzerinden paylaşılmış ve kartopu örneklemesi yoluyla 360 kişiden veri toplanmıştır. Anket bulguları SPSS v.20 ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucu, Twitter’ın günümüzde sadece sosyal bir paylaşım ağı olarak algılanmadığını aynı zamanda önemli bir kişilerarası iletişim aracı olduğunu da ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin Twitter hesaplarına çoğunlukla cep telefonu üzerinden günde üç kereden fazla giriş yaptıkları ve hemen hemen hergün twit attıkları belirlenmiştir. Ayrıca katılımcılar Twitter’ı ilk olarak “bir paylaşım alanı”, ikinci sırada ise “bir iletişim alanı” olarak tanımlamışlardır. İletişimi güçlendirdiği ve günlük hayatta çok yakın olunmayan kişilerle iletişimi artırdığına ilişkin ifadelere de büyük oranda katılım sağlamışladır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Ağ Siteleri, İletişim, Kişilerarası İletişim, Twitter

10.17361/UHIVE.2017.4.10

THE IMPACTS OF SOCIAL NETWORKS ON INTERPERSONAL COMMUNICATION: A CASE STUDY ABOUT THE USAGE AND EFFECTS OF TWITTER
 
Due to the requirement of a social being, individuals communicate with each other in terms of different purposes. Communication that takes place between two or more people -either verbally or non-verbally- is called interpersonal communication. Interpersonal communication can be emerged by face-to-face interaction as well as utilizing phone, letter or social media. It is important to indicate that in today’s society individuals prefer to utilize the internet and social media instead of face-to-face communication. The aim of this study is to examine the impacts of social networking sites on interpersonal communication. Within this context, in the first and second part, a literature review was conducted about the interpersonal relation, social media and the relation between these two concepts. In the third part of the study, Twitter which is one of the most widely used social networking sites in the world was examined as a sample case. In this study, a questionnaire survey based quantitative research methodology was used. The questionnaire form was shared on Twitter between the dates October 17th, 2016 and December 9th, 2016. By snowball sampling, data were collected from 360 individuals. Survey findings were analyzed statistically with SPSS v.20. The result of the research indicates that Twitter is not perceived only as a social network sites but also is an interpersonal communication tool in today’s society. It is determined that individuals participating in the research had logged into their Twitter account more than 3 times, mostly from their smartphone and twitting almost everyday. Besides, participants also described Twitter primarily as a “sharing medium” and secondly as “communication field”. Moreover, they agreed or strongly agreed with the statement that Twitter increases communication with people who are not very close in daily life.

Keywords: Social Media, Social Networking Sites, Communication, Interpersonal Communication, Twitter

10.17361/UHIVE.2017.4.10

Tam Metin