Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Halkla İlişkiler  

Hülya A. ERTÜRK, Semanur SİVRİTEPE
KÜLTÜREL DEĞİŞİM VE NESİLLER: KÜLTÜREL DEĞİŞİMİN NESİLLER ÜZERİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI
 
Amaç: Kültür toplumsal bir olgunun ürünüdür; bununla birlikte zamanla değişmektedir. Bu doğrultuda toplumda kültürel değişimler meydana gelmektedir; her bir kültürel değişim ise çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Teknoloji, toplumsal hareketler, reformlar gibi birçok olgu kültürel değişimi sağlamaktadır veya kültürel değişime neden olmaktadır. Türkiye ise “Tarz-ı Hayattan Life Style’a” bir geçiş gerçekleştirmiştir. Nitekim Cumhuriyetin kurulmasından günümüze kadar, Türkiye’de ekonomik, toplumsal, teknolojik olarak birçok alanda değişim gerçekleşmiştir. Her bir alan ise kendi ile bütünlük içerisindedir. Ekonominin güçlü olması toplumun refah seviyesini etkilemektedir ve teknolojinin gelişmesi de ekonomiden bağımsız değildir. Bu doğrultuda Türkiye’de pek çok alanda değişim meydana gelmiştir. Bu değişim ise kültürel hayata nüfus ederek, bireylerin yaşam tarzlarını belirlemektedir. Bireylerin yaşam alışkanlıklarını, geleneksel ritüellere bakış açılarını ve nesiller arası kültürel değişim farkını tespit edebilmek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Çalışma çerçevesinde kültürel pratikler ve rutinler tespit edilerek, geniş kapsamlı bir anket formu hazırlanmıştır. Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerinde yaşayan kişilere iletişim teknolojileri vasıtasıyla ulaşılarak, 10-25 Kasım 2017 tarihleri arasında farklı yaş gruplarına sahip 345 kişi üzerinde bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Araştırmada kuşaklar arası farklılıklara ulaşılmıştır. Her bir kuşak kendi içerisinde eylemlere ve ritüellere farklı tepkiler vermektedir. Sonuç: Elde edilen veriler bilgi işlem ortamına aktarılarak analiz edilmiş ve analiz neticesinde yaş büyüdükçe kültürel değişim azalmaktadır, sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürel Değişim, Türkiye, Araştırma

10.17361/UHIVE.2017.4.11

CULTURAL CHANGE AND GENERATIONS: A SURVEY RESEARCH ABOUT THE ROLE OF CULTURAL CHANGE ON THE GENERATIONS
 
Aim: Cultural is a product of the social phenomenon; it changes together with time. In this direction cultural changes occur in society, and each cultural changes is influenced by various factors. Many phenomena such as technology, social movements, reforms provide cultural change or cause cultural change. Turkey has made a transition from ‘Tarz-ı hayat’ to ‘Life style’. As a matter of fact, Turkey has undergone many changes in economic, social and technological aspects from the establishment of the republic to the day-to-day. And each field is in its own integrity. The strength of the economy affects the welfare of society or the development of technology and transportation to technology are not independent of the economy. In this way, changes have been happened in many field in Turkey. This change determines the lifestyles of the individual by submerging cultural life. That study was carried out for determining the life habbits of individuals, the points of view from the traditional rituals and the difference of the cultural change between the generation. Method: A comprehensive questionnaire was prepared by identifying cultural practices and routines in the framework of this study. This research was accomplished on 345 people with different age groups between 10-25 November 2017 by reaching people living in different regions and cities of Turkey through communication technologies. Findings: In this study, it was determined that there are differences between generations. Each generation reacts differently to actions and rituals itself Conclusion: The data obtained were analyzed by data processing application and as a result of the analysis, the cultural change decreases as the age increases.

Keywords: Cultur, Cultural Change, Turkey, Survey

10.17361/UHIVE.2017.4.11

Tam Metin