Yıl:2018   Sayı: 20   Alan: Halkla İlişkiler  

Yener Lütfü MERT
KURUMSAL İLETİŞİM ARACI OLARAK İNTRANET VE EXTRANET UYGULAMALARI: MİGROS T.A.Ş. ÖRNEĞİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı kurumsal iletişimin önemli bir parçası olan kurumsal ağların iletişime katkısını ortaya koymaktır. Bu bağlamda Türkiye’deki uygulamaların nasıl gerçekleştirildiğine dair bulguların ortaya konulabileceği bir örneklem olarak gıda perakende sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olan Migros Ticaret A.Ş. alınarak intranet ve extranet uygulamalarının kurumsal iletişim bağlamında nasıl değerlendirildiği ortaya konulmaktadır. Yöntem: Çalışmada, literatür taraması ve nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Migros Ticaret A.Ş.’dir. Araştırmada öncelikle kurumsal iletişim ve kurumsal ağlar üzerine teorik çalışma çerçevesi çizildikten sonra Migros Ticaret A.Ş. Kurumsal İletişim yetkilisi ile yapılan yüz yüze derinlemesine görüşmede elde edilen bilgiler ışığında bulgular değerlendirilmektedir. Bulgular: Araştırmada firmanın Otonet ve MIO adlı iki uygulamasıyla intranet çalışmalarını; MeMobil ve MoneyClub uygulamalarıyla da extranet çalışmalarını yürüttüğü görülmüştür. İntranet uygulamalarında 26 bin çalışanla geniş kapsamlı platformlar üzerinden iletişim ve paylaşımda bulunulduğu dikkat çekmektedir. Extranet ağlarında ise 3 binin üzerinde tedarikçiyle ve müşterilerle iletişim ağı oluşturulmuştur. Sonuç: Migros’un intranet uygulamalarının çalışanlar arasında önemli bir paylaşım platformu özelliğine sahip olduğu görülmektedir. Bu ortamda bir yandan pek çok alanda bilgi akışı sağlanırken diğer yandan çalışanların kendi aralarında paylaşımlarda bulunmaları iletişim ağının güçlü olduğunu göstermektedir. Extranet uygulamalarında da tedarikçilerle kurulan iletişim ağının kurumun hızlı ve verimli çalışmasına katkı sağladığı bulgulanmıştır. Ayrıca müşteri iletişiminin de kurum tarafından önemsendiği ve onlara yönelik araçlarda kullanılan yazılım ve donanımda sürekli güncelleme ve yeniliklerin ortaya konulduğu dikkati çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İletişim, Kurum İçi İletişim, Kurum Dışı İletişim, İntranet, Extranet

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.20.4

INTRANET AND EXTRANET APPLICATIONS AS A CORPORATE COMMUNICATION TOOL: MİGROS T.A.Ş. EXAMPLE
 
Purpose: The purpose of this study is to reveal the contribution to communication of corporate networks, which are an important part of corporate communication. In this regard, Migros Ticaret A.Ş., which is one of the leading companies in food retail sector in Turkey, is taken as an example of where the findings regarding how applications that are conducted in Turkey can be presented and how intranet and extranet applications are evaluated with regard to corporate communication. Method: A literature review and an in-depth interview technique, a qualitative research method, were used in this study. The sample of the research is Migros Ticaret A.Ş. The study evaluates the findings in light of the information obtained in the face-to-face, in-depth interview with the Migros Ticaret A.Ş. Corporate Communication Official following the drawing of the framework of theoretical study on corporate communication and corporate networks. Findings: It was seen in the study that the company carries out its intranet operations with two applications called Otonet and MIO and that it conducts its extranet operations with the MeMobil and MoneyClub applications. It is noteworthy that 26,000 employees communicate and share over a wide range of platforms on the intranet applications. In the extranet networks, a communication network has been established with over 3,000 suppliers and customers. Conclusion: Migros’ intranet applications seem to have an important share platform feature among employees. While on the one hand, the flow of information in many areas is provided in this environment, on the other hand, sharing among employees shows that the communication network is strong. It has also been found that the communication network established with suppliers in extranet applications contributes to the rapid and efficient operation of the business. The fact that customer communication is valued by the business and that consistent updates and innovations in the software and hardware used in the tools directed to them is also noteworthy.

Keywords: Corporate Communication, Internal Communication, External Communication, Intranet, Extranet

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.20.4

Tam Metin