Yıl:2018   Sayı: 18   Alan: Halkla İlişkiler  

Ömer Faruk ÖZGÜR, Ebru ÖZGEN
OBAMA VE ERDOĞAN’IN SEÇİM KAMPANYALARI ÖRNEĞİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE ANALİZ
 
Bu çalışma siyasal iletişim çalışmalarında sosyal medyanın rolünü mukayeseli olarak analiz etmek üzerine inşa edilmiştir. Amaç: Bu çalışma siyasal iletişim çalışmalarında özellikle seçim kampanyaları bağlamında sosyal medya kullanımları konusunu incelemek üzere gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Çalışma kapsamında seçim kampanyaları içerisinde sosyal medyanın kullanımı analiz edilmek istenmiştir. Bu bağlamda bir yerel bir global örnek seçilmiştir. Yerel örnek olarak 2014 yılı Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Recep Tayyip Erdoğan ele alınırken global örnek olarak ABD Başkanı Barack Obama’nın katılmış olduğu başkanlık seçimleri kapsamında konu incelenmiştir. Yöntem: Çalışma içerisinde niteliksel ve niceliksel analiz tekniklerinden faydalanılmıştır. Ele alınan siyasilerin facebook, twitter, instagram vb sosyal medya araçları incelenirken niceliksel analiz yapılırken siyasetçilerin kullandıkları bloglar analiz edilirken içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada ele alınan iki siyasetçi Barack Obama ve Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyalarında sosyal medya kullanımları mukayeseli olarak karşılaştırılmıştır. Kampanyalarında sosyal medya kullanımında birbirlerine olan benzerlikleri analiz edilmiştir. Bulgular: Yapılan araştırma sonucunda her iki liderin de seçim kampanyalarında sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Gerek facebook, twitter, instagram gibi mecralar olsun gerekse blog, web sitesi gibi mecralar olsun liderlerin seçmeni etkilemek için kullandığı araçlar olmuştur. Sonuç: Araştırmamız sonucunda her iki liderin de seçim kampanyalarında benzer sosyal medya mecralarını (facebook, twitter,instagram, blog vb.) seçim kampanyalarında yoğun şekilde kullandıkları görülmüştür. Ayrıca her iki liderin de seçimde kullandıkları blog, logo vb. araçlarda ciddi benzerlikler tespit edilmiştir. Nihai sonuç olarak siyasal iletişimde seçim kampanyaları bağlamında geleneksel mecraların yanında yeni medya mecralarının yoğun bir şekilde kullanımının siyasetçiler tarafından tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Sosyal Medya, Seçim Kampanyaları, Obama, Erdoğan

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.18.3

FOR THE ELECTION CAMPAIGNS OF OBAMA AND ERDOGAN ANALYSIS ON SOCIAL MEDIA USE
 
This study was built on the comparative analysis of the role of social media in political communication studies. Aim: This study was conducted to examine the use of social media in political communication studies, especially in the context of election campaigns. Scope: Within the scope of the study, it was desired to analyze the use of social media in election campaigns. In this context, one local and one global sample has been chosen. For local example 2014 Turkey Presidential Election and Recep Tayyip Erdogan were examined. For global example US President Barack Obama's presidential elections were examined. Method: Qualitative and quantitative analysis techniques were used in the study. Quantitative analysis was carried out while social media tools such as facebook, twitter, instagram etc. were analyzed. while the blogs used by politicians were analyzed, content analysis techniques were used. Two politicians in the study, Barack Obama and Recep Tayyip Erdogan, compared the use of social media in election campaigns in comparison. Their similarities in using social media in their campaigns have been analyzed. Findings: As a result of the research, both leaders reached the idea that they actively use social media in election campaigns. Both facebook, twitter, instagram, such as blogs, web sites, such as occasions as a tool to influence the election of leaders have been used by the leaders. Conclusion: As a result of our research, it is seen that both leaders use similar social media tools (facebook, twitter, instagram, blog, etc.) in election campaigns intensively in their election campaigns. In addition, both leaders have found significant similarities in the logotype and blog page tools used in the election. As a final conclusion, in the context of election campaigns in political communication, the intensive use of new media tools as well as traditional media has been achieved by the politicians.

Keywords: Political Communication, Social Media, Election Campaigns, Obama, Erdoğan

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.18.3

Tam Metin