Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: İletişim Bilimleri  

Kübra Sultan YÜZÜNCÜYIL, Aytekin İŞMAN, Berkay BULUŞ
ONLİNE ALIŞVERİŞ PRATİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ILETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR ARAŞTIRMA
 
Amaç: Bu çalışmada Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi lisans öğrencilerinin online alışverişe ilişkin görüşleri incelenmiştir. Öğrencilerin online alışveriş deneyimleriyle demografik değişkinler arasında anlamlı bir ilişkinin var olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 2017-2018 güz döneminde Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan lisans öğrencileri arasında bir araştırma yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin online alışveriş kavramına ilişkin görüşleri niceliksel bir araştırma yöntemi olan anket uygulaması ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Niceliksel araştırma yöntemiyle, büyük örneklemlerden düşünce, tutum, algı, duygu, alışkanlık durumları ortaya çıkarabilmektedir. Bu çalışmada da konuyla ilgili görüş ve deneyimleri, okuyucuya doğrudan aktarmak adına çalışmada nicel analiz kullanılmıştır. Anket için, Can (2016) ’ın yüksek lisans tezinde geliştirdiği, online alışverişe etki eden faktörleri ortaya koyan ölçekten yararlanılmıştır. Öncelikle ölçeği kullanmak adına araştırmacıdan izin alınmış, ardından ölçek bu çalışma için kendi özgül bağlamında uyarlanmıştır. Bulgular: Online alışverişe ilişkin görüşler cinsiyet faktörüne göre değişmektedir. Kadın öğrenciler online alışverişi erkek öğrencilere oranla daha çok riskli bulmaktadır. Bununla birlikte online alışverişe ilişkin görüşler eğitim durumu faktörüne göre değişmektedir. Birinci sınıfların puanları ikinci ve üçüncü sınıfların puanlarından anlamlı oranda farklılaşmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin online alışverişin avantajlı olması bakımından daha sık kullanmayı tercih ettiği sonucuna varılmıştır. Online alışverişe ilişkin görüşler hane halkı gelir faktörüne değişmektedir. Bulgulara göre 2700-4049, 4050 ve üstü gelir gruplarının online alışverişi kolay ve ulaşılabilir bulmaktadır. Söz konusu gelir grupları online alışverişi özellikle fiyat karşılaştırması yapabildiği ve herhangi bir trafiğe takılmadan ilerleyebildiği için daha avantajlı bulduğu ortaya çıkmıştır. Nüfusa kayıtlı olunan ile göre online alışveriş görüşleri değişmektedir. Bulgulara göre büyükşehirden gelen öğrencilerin ilçe ve köyden gelen öğrencilere göre online alışverişi geleneksel alışverişe tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Büyükşehirden gelen öğrencilerin puanları onların online alışverişi zaman ve mekân açısından kolaylık sağladığını düşündüğünü göstermektedir. Sonuç: Bu çalışma üniversiteli öğrencilerin online alışveriş hakkında görüşlerini ortaya koymuştur. Çalışma aynı zamanda bir nicel araştırma yöntemi olan anket ile analiz yapmış ve ortaya çıkan bulgular ışığında durum tespitinde bulunmuştur. Online alışverişe ilişkin görüşlerin cinsiyet, eğitim durumu, hane halkı gelir durumu ve nüfusa kayıtlı olunan il gibi faktörlere göre anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Online Alışveriş, İnternet, Satın Alma Davranışı, Alışveriş Alışkanlığı, Yeni İletişim Teknolojileri

10.17361/UHIVE.2017.4.9

EXAMINATION OF OPINIONS REGARDING ONLINE SHOPPING PRACTICES: AN ANALYSIS OF COMMUNICATION FACULTY STUDENTS OF SAKARYA UNIVERSITY
 
Aim: In this study, opinions of undergraduate students of Sakarya University Faculty of Communication on online shopping were examined. It has been researched whether there is a meaningful relationship between students’ online shopping experiences and demographic variable: For this purpose, a research was carried out among the undergraduate students studying at Sakarya University in the fall semester of 2017-2018. Method: In this study, the opinions of the university students about the concept of online shopping were tried to be put forward by the questionnaire application which is a quantitative research method. By quantitative research method, it can reveal thought, attitude, perception, feeling, habit situations from large sample: In this study, quantitative analysis was used in order to directly convey the opinions and experiences related to the subject to the reader. The questionnaire whose scale which was developed by Can (2016) in the master’s thesis was used to reveal the factors affecting online shopping. First, permission was obtained from the researcher to use the scale, and then the scale was adapted for this study in its own specific context. Results: Opinions about online shopping vary according to gender factor. Female students find online shopping more risky than male student: However, opinions on online shopping vary according to the educational status factor. The scores of the first grade differ significantly from the scores of the second and third grade. Second and third year students have come to the conclusion that they prefer to use it more frequently in favor of online shopping. Opinions about online shopping vary from household income to income. According to findings, the online purchase of income groups of 2700-4049, 4050 and above is easy and reachable. These income groups have found that online shopping is more advantageous, especially because they can compare prices and travel without being caught in any traffic. According to the registered to the population online shopping opinions are changing. According to findings, according to the students coming from the metropolitan and the peasant from the metropolitan cities, online shopping has become preferable to traditional shopping. The scores of the students from the metropolitan city show that they think that their online shopping makes it easier in terms of time and space. Conclusion: This study revealed the opinions of university students about online shopping. At the same time, the study was analyzed by a quantitative survey method and the findings were found in the light of the finding: The opinions about online shopping differed significantly according to the factors such as gender, educational status, household income status and population registered in the population.

Keywords: Online Shopping, Internet, Buying Behavior, Shopping Habit, New Communication Technologies

10.17361/UHIVE.2017.4.9

Tam Metin