Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Görsel İletişim Tasarımı  

Pelin AVŞAR KARABAŞ, Nurullah TAMYILDIZ
PARİS OKULU VE MODERN SANATIN ÖNCÜ SANATÇILARI
 
20. yüzyılın ilk yarısında Paris’te oluşan sanat ortamı; sanatçıların ifade biçimlerine alternatifler sağlamış ve yenilikçi tavırların gelişmesine olanaklar yaratmıştır. Avrupa’nın farklı ülkelerinden Paris’e gelerek, kozmopolit bir yapıyla modern sanatın kapılarının aralanmasına yön veren sanatçılar; “Paris Okulu” terimi kullanılarak diğerlerinden ayırt edilmiş ve dönemin sanat merkezi olarak görülen Paris’te, birbirinden farklı üsluplarda çalışarak eserlerini yeni arayışlar içerisinde üretmişlerdir. Amaç: Araştırmanın amacı; Paris’in sanatın merkezi haline geldiği dönemde, “Paris Okulu” olarak adlandırılan, modern sanat akımlarının doğmasına öncülük etmiş bir grup sanatçıyı irdelemek, özgün üslupları hakkında bilgiler vermek ve eserlerinden örneklerle dönemin sanatsal ortamını incelemektir. Yöntem: Nitel bir çalışma olan bu araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Farklı ülkelerden göç ederek Paris’e yerleşen sanatçıların birçoğu ülkelerini savaş, yasak ve baskılardan dolayı terk etmişlerdir. Fransa’da kendilerine sunulan hak ve özgürlüklerden faydalanmak, sanatlarını icra etmek, tanınmak ve sanatın merkezinde yer almak üzere bulunan sanatçılar; burada oluşan sanatsal ortam sayesinde faaliyetlerini adeta bir okul niteliğinde geliştirmişlerdir. Özellikle Cezanne, Picasso, Van Gogh, Matisse ve Gauguin gibi sanatçıların etkileri ile ilerleyen sanat, yeni üslup ve anlayışlara varmıştır. Paris Okulu’nda bulunan sanatçılar yarattıkları yeni üsluplarla modern sanat akımları olarak nitelendirilen; Post-Empresyonizm, Ekspresyonizm, Fovizm, Kübizm, Gerçeküstücülük ve Soyut Sanat gibi akımların oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. Sonuç: Paris Okulu’nda yer alan ve modern sanat akımlarının oluşmasına yön veren; Picasso, Brancuşi, Chagall, Modigliani, Matisse, Bonnard, Mondrian, Kandinsky ve Soutine, bu dönemin öncü sanatçıları arasında yer almışlardır. Birbirinden etkilenen ve sürekli birbirleriyle etkileşim içerisinde olan bu sanatçıların her biri, yarattıkları yeni üslup ve tekniklerle günümüz modern sanat anlayışının temelini atmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Paris Okulu, Ecole de Paris, Paris Sanatçıları, Modern Sanat

10.17361/UHIVE.2017.4.21

SCHOOL OF PARIS AND THE LEADING ARTIST OF MODERN ART
 
The art ambiance in the first half of the 20th century has provided alternative expression forms for artists and has created opportunities for the development of innovative attitudes. The artists who came to Paris from different countries of Europe and enabled new possibilities for modern art with their cosmopolitan structure, were distinguished from the others by using the term “School of Paris”, worked in different styles and composed art in the way of searching in Paris where is considered as the art center of the period. Aim: The aim of this study is to examine a group of artists called “School of Paris” who pioneered the emergence of modern art movements in the period when Paris was the center of art, to give information about their unique style and to give examples from their artworks and to examine the artistic movements emerged at that period. Method: This research, which is a qualitative study, was conducted as screening model. Findings: Many of the artists who settled in Paris by migrating from different countries abandoned their countries due to war, prohibitions and repression. Artists were willing to take the advantage of the rights and freedoms offered in France, to perform art, to be recognized and to be at the center of art and they have developed their activities as a kind of school through the artistic environment formed here. The evolving art influenced by the artists such as especially Cezanne, Picasso, Van Gogh, Matisse and Gauguin, have gained new styles and insights. With their new styles, the artists of School of Paris have contributed in the formation of the new movements such as Post-Impressionism, Expressionism, Fauvism, Cubism, Surrealism and Abstract Art which are described as the modern art movements. Conclusion: Picasso, Brancusi, Chagall, Modigliani, Matisse, Bonnard, Mondrian, Kandinsky and Soutine were among the leading artists of this period and shaped the modern art movements. Each of these artists, influenced by one another and interacting with each other continuously, laid the foundations for contemporary art with their new styles and techniques.

Keywords: School of Paris, Ecolé de Paris, Parisian Artists, Modern Art

10.17361/UHIVE.2017.4.21

Tam Metin