Yıl:2018   Sayı: 18   Alan: İngiliz Dili ve Edebiyatı  

Gökçen KARA ERDEMİR
POSTKOLONYALİZM VE AFRİKALI AMERİKALILAR KİMLİK SORUNSALI
 
Amaç:1970’li yılarda ortaya çıkan postkolonyalizm sanat, felsefe, edebiyat gibi pek çok alanı etkisi altına almıştır ve bu konuları geçmişin ve günümüzün ışığında incelemiştir. Bu çalışma Afrikalı Amerikalılar kimlik sorunsalını postkolonyal bir yaklaşımla ele alarak postkolonyalizmin sorunsallığını uluslararası bir çerçevede incelemektedir. Yöntem:Bu çalışmada postkolonyalizmi oluşturan tarihsel süreçlere değinilmiştir. Afrikalı Amerikalıların anavatanlarından koparılıp bambaşka bir ülkeye, Amerika’ya götürülmesi ve bu insanların zorla getirildikleri bu yeni ülkede yaşadıkları zorluklar ve onlara uygulanan ırkçı politika postkolonyal bağlamda ele alınmıştır. Kapsam:Postkolonyal çalışmalar Avrupa merkezli olarak bilinse de bu araştırmada postkolonyalizmin görünmeyen ülkesi olan Amerika postkolonyal yaklaşımlarla incelenmiştir. Sonuç:Amerika Birleşik Devletleri, C. Richard King, Amritjit Singh, Peter Schmidt gibi eleştirmenlerin görüşlerinden yola çıkarak postkolonyal bir ülke olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Postkolonyalizm, Afrikalı Amerikalılar, Amerika Birleşik Devletleri

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.18.1

POSTCOLONIALISM AND IDENTITY PROBLEM OF AFRICAN AMERICANS
 
Aim:Postcolonialism, which emerged in the 1970's, influenced many fields such as art, philosophy and literature, and examined these issues in the light of the past and present. This study investigates the problematic of postcolonialism in international frame discussing the identity problem of African Americans in a postcolonial approach. Method: In this work, the historical processes that make up postcolonialism are also mentioned. The removal of African Americans from their homeland and their transfer to a different country, and the difficulties that these people have experienced in this new country, and the racist policy applied to them, have been addressed in the postcolonial context.This work also refers to the literature of colonized nations and postcolonial literature. Scope:Although postcolonial studies are known to be European-centered, The USA, the invisible country in postcolonial studies has been examined with postcolonial approaches. Result:The United States was considered a postcolonial country, based on the views of critics such as C. Richard King, Amritjit Singh, and Peter Schmidt.

Keywords: Postcolonialism, African Americans, The USA

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.18.1

Tam Metin