Yıl:2017   Sayı: 15   Alan: Kişilerarası İletişim  

Nida KAHRAMAN, Oya SANCAR
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KÜLTÜREL DUYARLILIĞI
 
Amaç: Kültürel duyarlılık; hastaların beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olarak hizmetlerin belirlenmesidir.. Günümüzde kültürel duyarlılığın önemi sağlık sektöründe de belirgin şekilde fark edilmeye başlanmış, özellikle sağlık turizmi, göç, mültecilik gibi konular kültürel duyarlılığa daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulayan sosyal konular olmuştur. Uluslararası literatürde konunun önemi üzerine yapılmış çok çeşitli yayınlar bulunmakta iken Türkçe literatürde yapılan yayınlara bakıldığında sayıca oldukça az olduğu görülmektedir. Türkçe literatüre ve alana katkı sağlaması ve sağlık çalışanları ve sağlık yöneticileri için bilgi ve fikir vermesi açısından, amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışma, İstanbul ilinde Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı 4 kamu hastanesinde toplam 247 sağlık çalışanına anket uygulanarak yapılmıştır, örneklem seçimi yöntemi kolayda örnekleme olmuştur. Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket, sosyal bilimlerde en çok kullanılan veri toplama aracıdır. Bu çalışmada kullanılan ölçek, Chen ve Starosta’nın geliştirdikleri ve Türkçeye çevirisi Serap Bulduk tarafından yapılan Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğidir (Intercultural Sensitivity Scale ‐ISS). Bulgular: Sağlık çalışanlarının kültürel duyarlılığı 3,7181±,03187 bulunmuştur. Sonuç: Sağlık çalışanının farklı kültürden gelen hastalara hizmet verme konusunda istekli olması, duyarlılığın göstergelerindendir. Sa ğlık çalışanının farklılıklarını tanıyıp, saygı duyması verilen hizmetinde kalitesini artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, İletişim, Sağlık Hizmetleri, Kültürel Duyarlılık, Kültürel Yeterlilik

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.11

CULTURAL SENSITIVITY OF HEALTH EMPLOYEES
 
Purpose: Cultural sensitivity is the act of determining services in the light of patients’ expectations and requirements. Today, importance of cultural sensitivity is also prominent in health industry, and health tourism migration and asylum have become particular matters that highlight more importance is to be attached to cultural sensitivity. International literature contains quite different publications that stress importance of the matter, whereas literature published in Turkish is very limited in number. This study intends to contribute to Turkish literature and field, give information and opinion for health professionals and executives. Method: A survey was carried out on 247 health professionals at 4 public hospitals affiliated with the Union of North Public Hospitals in Istanbul. Sample selection method is convenience sampling Survey technique has been used for the collection of data. Survey is the most commonly used instrument for collection of data in social sciences. The scale used in this study is the ISS (Intercultural Sensitivity Scale) that was designed by Chen and Starostan, and was translated to Turkish by Serap Bulduk. Finding: Cultural sensitivity of health professionals is found to be 3,7181±,03187. Conclusion: The fact that health professionals are willing to provide services to patients coming from different cultural backgrounds is one of the indicators for sensitivity. It also improves service quality if and when health professionals are aware of and treat differences with respect.

Keywords: Culture, Communication, Healthcare, Cultural Sensitivity, Cultural Competence

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.11

Tam Metin