Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Görsel İletişim Tasarımı  

Banu ERŞANLI
SESSİZ SİNEMADAN UNIVERSAL STÜDYOLARINA İLK DÖNEM KORKU SİNEMASI
 
Amaç: “Sessiz Sinemadan Universal Stüdyolarına İlk Dönem Korku Sineması” isimli bu çalışmanın amacı, 18. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan sinema sektörü içerisinde korku türünün başlangıç ve gelişim sürecini örnekler üzerinden araştırarak kapsamlı bir tarihsel süreç araştırması gerçekleştirmektir. Kapsam: Çalışmanın kapsamı 1895 yılında Lumiere Kardeşler tarafından çekilen ve tarihteki ilk korku filmi olarak sayılan “L’Arrivée d’un Train en Gare de Ciotat” (Trenin Gara Girişi, 1895) filminden, Universal Stüdyoları’nda George Waggner tarafından çekilen “The Wolf Man” (Kurt Adam, 1941) filmine kadarki süreçte Avrupa ve Amerika’da çekilen önemli korku filmlerinin kronolojik olarak dönemlere ayrılarak araştırılması ile oluşturulmuştur. Yöntem: Bir araştırma çalışması olan “Sessiz Sinemadan Universal Stüdyolarına İlk Dönem Korku Sineması” isimli bu çalışmada kullanılan ve adı geçen gerekli filmlere ulaşabilmek için internet ortamından faydalanılmıştır. Görsel literatür taraması süreci http://www.youtube.com internet sitesi aracılığı ile yapılmış olup örnek olarak seçilen filmlerin ekran görüntülerine bu site üzerinden ulaşılmıştır. Tarihsel dönemlerin incelendiği bölümlerde ise literatür taramasından faydalanılmıştır. Sonuç: Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular, korku türünün sinemanın tarihsel süreci içerisinde sosyal, teknolojik ve kültürel bağlamlar dahilinde nasıl gelişme gösterdiğinin ve sunulduğunun örnek filmler üzerinden açıklanmasını içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Korku Sineması, Sessiz Sinema, Dışavurumcu Alman Sineması, Amerikan Sineması, Universal Stüdyoları

10.17361/UHIVE.2017.4.18

HISTORY OF EARLY HORROR FILMS FROM: SILENT MOTION PICTURES TO UNIVERSAL STUDIOS
 
Aim: The purpose of this work, titled “History of Early Horror Films: From Silent Motion Pictures To Universal Studios”, is to carry out a comprehensive historical process research by investigating the beginning and development process of the horror class in the cinema sector which has started to develop since the 18th century. Scope: The scope of this study starts from the film named “L’Arrivée d’un Train d’en Gare de Ciotat” (1895) (The Arrival of a Train to the Station), made by the Lumiere Brothers which is considered the first horror film in history and ends with the film named The Wolf Man (1941) made by George Waggner at Universal Studios, within the process of filming in Europe and America chronologically important horror films were created by separating the period. Method: In order to reach the necessary films mentioned in this research work called “History of Early Horror Films: From Silent Motion Pictures To Universal Studios”, internet was used. The process of scanning the visual literature has been done through the website http:// www.youtube.com and screen shots of selected movies have been accessed through this site. In the sections where historical periods were examined, the literature was utilized. Results: The findings of the study include the way the fearsome cinema has evolved in the social, technological and cultural contexts of the cinematic process in the historical process, and how it is presented through sample films.

Keywords: Horror Cinema, Silent Cinema, Expressive German Cinema, American Cinema, Universal Studios

10.17361/UHIVE.2017.4.18

Tam Metin