Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Halkla İlişkiler  

Ersin DİKER, Birgül TAŞDELEN
SOSYAL MEDYA OLMASAYDI NE OLURDU? SOSYAL MEDYA BAĞIMLISI GENÇLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
 
Giriş: İletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte günümüzde sosyal medya araçları gündelik yaşamımızın vazgeçilemez araçları içerisinde yer almaya başlamıştır. Bireyler, gerçek hayattaki arkadaşları ve diğer insanlarla bağlantılar kurmak ve etkileşimlerini devam ettirmek için sosyal medyayı tercih etmektedirler. Sosyal medya zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırmıştır. Öyle ki, kullanıcılar akıllı telefonlar ve tabletler sayesinde sosyal medya araçlarına her zaman ve her yerde ulaşılabilir hale gelmişlerdir. Yapılan bazı araştırmalar da internet ve sosyal medya kullanımının bağımlılık düzeyine ulaştığı ve kişilerde psikolojik rahatsızlıklar görülebileceğini vurgulamaktadır. Sosyal medyayı en çok tercih eden ve kullanan yaş grubunun gençler olduğu bilinmektedir. Yöntem: Bu çalışmada, sosyal medyayı kullanan 149 üniversite öğrencisine sosyal medya bağımlılık ölçeği aracılığıyla anket uygulanmış ve bağımlılık düzeyleri belirlenmiştir. Buna göre yüksek ve çok yüksek bağımlı olduğu belirlenen 10 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu temel amaç doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşmeler Nvivo 10 programı ile analiz edilmiştir. Sonuç: Sosyal medyaya erişim olmadığı durumlarda sosyal medya bağımlısı gençlerde kaygı, endişe, stres, depresyon, yalnızlık, gündemi kaçırma korkusu, değersiz hissetme, umutsuzluk, çaresizlik, sıkıntı ve sosyal ortamlardan uzak durma gibi duygusal ve davranışsal rahatsızlıkların oluşabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Sosyal Medya, Sosyal Medya Bağımlılığı, Gençlik, Üniversite Öğrencileri

10.17361/UHIVE.2017.4.17

WHAT WOULD HAPPEN WITHOUT SOCIAL MEDIA? A QUALITATIVE RESEARCH ON SOCIAL MEDIA ADDICTED YOUNGSTERS' OPINIONS
 
Introduction: Today, with the development of communication technologies, social media tools have begun to take place among the indispensable tools of everyday life. Individuals prefer social media to connect and interact with real life friends and other people. Social media has removed the limitations of time and space. As a result, users have become accessible to social media devices anytime and anywhere thanks to smartphones and tablets. Some researches emphasize that the use of internet and social media has reached the level of addiction and psychological disturbances can be seen among people. It is known that age group is the young people who prefer and use social media the most. Method: In this study, 149 university students using social media were surveyed via social media addiction scale and their dependence levels were determined. Accordingly, a semi-structured interview was conducted with 10 students who were determined to be highly and highlier dependent. For this main purpose, semi-structured interviews were analyzed with the Nvivo 10 program. Results: It was concluded that in the absence of access to social media, social media addicts may have some emotional and behavioral disturbances such as anxiety, stress, depression, loneliness, fear of missing the agenda, feelings of worthlessness, hopelessness, despair, distress and social anxiety.

Keywords: Internet, Social Media, Social Media Addiction, Youth, University Students

10.17361/UHIVE.2017.4.17

Tam Metin