Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Halkla İlişkiler  

Mikail BATU, Unvan ATAS
SOSYAL PAZARLAMA KAMPANYASI YÖNETİMİ: BİRLEŞİK KRALLIK’TA VE TÜRKİYE’DE YAPILAN SİGARA BIRAKTIRMA KAMPANYALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
 
En geniş anlamıyla sosyal pazarlama, pazarlama ilkelerinin, yöntemlerin ve stratejilerin sosyal amaçlarla kullanılmasıdır. Önceki araştırmacılar konuyu farklı bir perspektifle araştırmış ancak sağlık kampanyalarının nasıl oluşturulduğu, dev tütün üreten kurumların sosyal pazarlama kampanyalarına karşı nasıl sigara bıraktırma kampanyalarını yürüttükleri konusunda çalışmalar sunmamışlardır. Bu çalışma, farklı kültürlere sahip Türkiye ve Birleşik Krallık’ta benzer konulardaki sosyal pazarlama kampanyalarının uygulamalarına ilişkin daha fazla bilgi vermektedir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Kampanyanın yaratıcı ve uygulayıcıları ile yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşülerek veriler toplanmış, buna ek olarak, kampanyanın hedef kitlesinin duygu ve düşüncelerini belirlemek için 18-26 yaş aralığındaki bireyler ile fokus grup çalışması yapılmıştır. İki farklı ülkedeki sosyal pazarlamada kampanya uygulamalarının farklı olup olmadığını tanımlamak ve iki farklı hedef kitlenin aynı kampanya üzerine tepkilerindeki farklı ve benzer yönlerini tanımlamak ve ortaya koymak amaçlanmaktadır. Aynı amaçla farklı ülkelerde yapılan kampanyaların benzer yönleri; hedef kitlelerinin ve kullanılan medyanın (geleneksel medya) benzerliği, takım çalışması gerektirmesi, belli zaman aralıklarında değerlendirme zorunluluğunun olması, profesyonel desteğe ihtiyaç duyulması, uzun soluklu yürütülmesi, sonuçların şeffaflık taşıması ve hedef kitlelerin çoğuna ulaşılabilmesi olarak belirlenmiştir. Farklı yönleri ise örnek alınan modeller ve stratejileri olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Kampanya, Sigarayı Bıraktırma Kampanyaları, Karşılaştırmalı Analiz

10.17361/UHIVE.2017.4.1

SOCIAL MARKETING CAMPAIGN MANAGEMENT: A COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTI-SMOKING CAMPAIGNS IMPLEMENTED IN THE UNITED KINGDOM AND IN TURKEY
 
In its broadest sense, social marketing is the utilization of marketing principles, methods and strategies for social purposes. Previous researchers have investigated the topic on different perspective, however, substantial lack of knowledge is missing in terms of how health campaigners create and implement their anti-smoking social marketing campaigns to fight against giant tobacco industry’s social marketing. Hence, this research focus does not focus on ethnocentric analysis, but further provide insight whether and in what ways social marketing campaigns practice varies on similar subjects in two countries, namely Turkey and the UK, which are embraces distinct cultures. This study employs a qualitative research method. More specifically, a data collected via semi-structured face-to-face interview with creator and implementers of campaigns, in addition, a focus group study is included to provide thoughts, feelings and opinions of the target group of the campaign, which are age between 18-26 people. Subsequent of this research, we are aiming to identify and point out does campaigner practice differ in social marketing in different these two countries and culture and is there any substantial respond or reaction differences occur amongst the two target audiences. The similar aspects of campaigns made in different countries for the same purpose can be regarded as the similarity of target groups and the media (traditional media), the need for teamwork, the need for evaluation at a specific period of time, the need for professional support, long-term practice, transparency of the results and the attainment of the majority of the target groups. Different aspects of the campaigns made in different countries for the same purpose are regarded as exemplary models and strategies. The most important problems encountered during the campaign process are seen that the target group is not recognized properly and the appropriate communication is not established.

Keywords: Social Marketing, Campaign, Anti-Smoking Campaigns, Comparative Analysis

10.17361/UHIVE.2017.4.1

Tam Metin