Yıl:2018   Sayı: 18   Alan: İletişim Bilimleri  

Murat KORKMAZ, Ali Murat KIRIK, Emel POYRAZ, Michael KUYUCU, Selvinaz SAÇAN, Ercan ŞAHBUDAK, Erdal ŞEN, Kaya YILDIZ, Sevilay YILDIZ, Ali Serdar YÜCEL, Ayhan AYTAÇ
SOSYOLOJİK AÇIDAN İŞTE BENİM STİLİM PROGRAMININ TOPLUM BİREYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
 
Toplum ve bireylerin tüketim anlayışı üzerinde etkili olan TV programlarını inceleyen bu çalışma uygulamalı olarak hazırlanmıştır. Amaç: Bir ölçek geliştirme çalışması olarak hazırlanan bu çalışmada amaç, toplum ve bireylerin tüketim anlayışını etkileyen faktörleri ele almaktır. Temel amaç ise tüketim anlayışını etkileyen faktörlerden birisi olan TV programlarının tüketici üzerindeki etkilerinin ortaya konmasıdır. Yöntem: Bir uygulama çalışması şeklinde hazırlanan çalışmada, ölçekli bir anket kullanılmıştır. Anket hazırlanırken uzman görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada kullanılan anket daha önceden kullanılmadığı için bir ön test analizine tabi tutulmuştur. Ön test analizine toplam 250 katılımcı dahil edilmiştir. Bu katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 18 programı ile analiz edilmiş ve geçerlilik güvenirlilik değeri olarak Alpha kat sayısı 0.672 değeri elde edilmiştir. Elde edilen değerin beklenen değerin altında olması nedeniyle değere etki eden ölçekli sorular yeniden düzenlenmiş ve analiz tekrarlanmıştır. Yeni yapılan analiz sonucunda Alpha değeri olarak 0.789 kat sayısına ulaşılmıştır. Elde edilen bu değer sonrasında asıl araştırmaya geçilmiştir. Asıl araştırma Türkiye evreni ve 29 il örneklemi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya toplam 7891 farklı demografik özellikten katılımcılar dahil olmuştur. Kapsam: Araştırmanın kapsamını eğitim, cinsiyet, medeni durum, gelir ve mesleki boyutlar altında tüm katılımcıların görüş ve bakışları oluşturmaktadır. Sonuç: Yapılan araştırma sonrasında katılımcıların büyük çoğunluğu üzerinde etkili olan TV programlarının tüketim anlayışı üzerinde etki yarattığı, bu nedenle tüketim arzının yükseldiği, bireylerin tamamına yakınının ihtiyacı olmamasına rağmen TV programları nedeniyle tüketim gerçekleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, TV, Program, Harcama, Birey, Toplum, Reklam

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.18.2

THE SOCIOLOGICAL EFFECT OF ISTE BENIM STILIM (HERE IS MY STYLE) TV SHOW ON INDIVIDUALS: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
 
Designed for the TV shows that influence the consumption perception of the society and individuals, this study was prepared as an applied study. Aim: Designed as a scale development study, the aim of this study is to discuss the elements and factors that influence the consumption perception of the society and individuals. The main aim is to reveal the effects of TV shows, one of the factors that affect the consumption percept, on the consumers. Method: Designed as an application study, a scaled survey was used in the study. While designing the survey, expert opinions were consulted. Since the survey used in the research had not been used before, it was put to a pre-test analysis. 250 participants were included in the pre-test analysis. Data acquired from these participants was analyzed with SPSS 18 program and as the validity and reliability value, the Alpha co-efficient was found 0.672. Since the acquired value was under the expected value, scaled questions affecting the value were rearranged and the analysis was repeated. As a result of the latest analysis, Alpha value was found 0.789. At the end of these acquired data, the main research started. The main research was carried out in 29 province samples in the population of Turkey. Participants from 7891 different demographical features participated in the research. Scope: The scope of this research is to reflect opinions and views of all different participants within the frame of educational status, gender, marital status, income, and occupation. Conclusion: As a result of the conducted study, it has been concluded that TV shows which have influence on most of the participants create an effect on the perception of consumption, and for this reason, the demand in consumption has increased; and although the individuals do not need to consume, they consume because of these TV shows.

Keywords: Consumption, TV, Show, Expense, Individual, Society, Advertisement

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.18.2

Tam Metin