Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Halkla İlişkiler  

Fatih BARİTCİ
SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRK TOPLUMUNA UYUM SÜRECİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Amaç: Bu çalışmada Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk edip Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin Türk toplumuna uyum sağlama sürecinde edindikleri tecrübeleri öğrenmek ve kültürel uyum noktasında bir durum değerlendirmesi yapmak amaçlanmaktadır. Yöntem: Bu araştırmada İstanbul ilinin Bağcılar ilçesinde yaşayan Suriyelilerin düşüncelerini birinci ağızdan öğrenebilmek için yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler ise betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bulgular: Yapılan görüşmeler neticesinde Suriyelilerin genel itibariyle Türkiye’ye dair izlenimlerinin pozitif olduğu, Türk komşularıyla sıkıntı yaşamadıkları ve iletişim kurabildikleri takdirde iyi ilişkilerin sürdürülebildiği anlaşılmıştır. Ayrıca Türk toplumunda Suriyelilere karşı var olan ön yargıların, Suriyelilerin yaşamlarında bazı zorluklara neden olduğu çalışmadan elde edilen başka bir veridir. Sonuç: Devlet kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları planlı ve programlı bir şekilde mültecilerin kültürel uyum konusunda yaşadıkları sorunların giderilmesinde çalışmalar yapmalıdırlar. Bu aşamada özellikle Türkçe’nin ve Türk kültürünün öğretilmesi, kültürel uyum sağlama noktasında en önemli adım olmaktadır. Bunun yanı sıra devlet yetkililerinin medyada yer alan mültecilerle ilgili spekülasyonları önlemek adına kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Zorunlu Göç, Mülteci, Kültürel Uyum

10.17361/UHIVE.2017.4.19

A RESEARCH ON SYRIAN REFUGEES’ ADAPTATION PROCESS TO TURKISH SOCIETY
 
Aim: In this study, it is aimed to learn the experiences of the Syrians who left their countries due to the civil war in Syria and migrated to Turkey in the process of adapting to the Turkish society and to evaluate a situation at the point of cultural adaptation. Method: Semi-structured interviews were applied in this research to learn first-hand the opinions of the Syrians living in Bağcılar district of Istanbul. The obtained data were evaluated by descriptive analysis method. Results: As a result of the interviews, it was understood that the Syrians generally had positive impressions about Turkey and they did not have problems with Turkish neighbours and good relations could be maintained if they could communicate. Moreover, bias against the Syrians in the Turkish society has caused the Syrians to have some difficulties in their lives. Conclusion: Non-governmental organizations, especially government agencies, should work in a planned and programmed manner to address the problems that refugees face regarding cultural harmony. Teaching Turkish and Turkish culture at this stage is the most important step in the way of cultural harmony. Also State officials need to inform the public in a transparent manner in order to prevent speculation about the refugees in the media.

Keywords: Migration, Forced Migration, Refugee, Cultural Harmony

10.17361/UHIVE.2017.4.19

Tam Metin