Yıl:2018   Sayı: 18   Alan: Halkla İlişkiler  

İhsan TÜRKAL, Derya ÖCAL
TARİHİ VE HUKUKİ PERSPEKTİFTEN MARKALARIN KORUNMASINA İLİŞKİN GENEL BİR ÇERÇEVE: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Amaç: Bu çalışma, Türk marka hukuku bağlamında markaların korunmasına yönelik düzenlemeleri tarihi ve hukuki açıdan ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma literatürde yer alan bilimsel kaynakların ve hukuki metinlerin taranması biçiminde gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Marka korunmasına dair ilk yasal düzenlemelerin uluslararası alanda yaşanan gelişmeler paralelinde 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktığı görülmektedir. Konunun 150 yıla yaklaşan tarihsel gelişimi, Türk marka hukukunda hem iç hem de dış hukuk kaynaklarının belirleyici olduğu bir süreci ifade etmektedir. 1994 yılında kurulan Türk Patent Enstitüsü ve 1995 yılında çıkarılan 556 sayılı Markaların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname en önemli iç hukuk kaynaklarını oluştururken, Türkiye’nin imzaladığı Paris Sözleşmesi, Madrid Protokolü, TRISPS gibi uluslararası sözleşmeler ve Madrid Anlaşması ile bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik en önemli dış hukuk kaynaklarını oluşturmaktadır. Sonuç: Türkiye’nin uluslararası pek çok sözleşmeye taraf olmasının yanı sıra DTÖ/AB gibi örgütlere de üye olması Türk marka hukukunun göreli bir denge içerisinde uluslararası marka hukuku ile çok boyutlu olarak bütünleştiği bir yapıyı ortaya çıkardığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Marka, Markanın Korunması, Türk Marka Hukuku

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.18.4

A GENERAL FRAMEWORK RELATING TO TRADEMARK PROTECTION FROM HISTORICAL AND LEGAL PERSPECTIVES: THE CASE OF TURKEY
 
Objective: This work aims to manifest regulations relating to trademark protection in historical and legislative terms in the context of Turkish trademark law. Method: The research was conducted through scanning the scholarly literature and the law. Findings: It seems that the first legal regulations concerning trademark protection were introduced in the second half of the 19th century in parallel with the advances in international field. The historical development of approximately 150 years of the issue indicates a process of the Turkish trademark law which was determined by both domestic and foreign legislation sources. While Turkish Patent Institute, established in 1994 and Decree Law About Protection of Trademarks with the law number 556, enacted in 1995 are the most significant domestic legislation sources, the international treaties such as the Paris Conventions, the Madrid Protocol, the TRISPS, signed by Turkey and the Madrid Agreement and its Regulation About Enforcement of the Protocol of the Agreement are the most significant foreign legislation sources. Conclusion: It could be argued that Turkey’s participation in numerous international treaties besides its membership of the organisations such as WTO/EU, created a structure that the Turkish trademark law is integrated with the international trademark law in a multidimensional way.

Keywords: Trademark, Trademark Protection, Turkish Trademark Law

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.18.4

Tam Metin