Yıl:2017   Sayı: 15   Alan: Radyo Televizyon  

Özlem ÖZGÜR
TELEVİZYONDA YAYINLANAN KADIN PROGRAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN SUNUMU
 
1990’lı yıllardan itibaren medyanın dönüşüm geçirmesiyle birlikte izler kitleyi kendine bağımlı hale getirmek isteyen ve reyting kaygısıyla hareket eden yapımcılar yeni yeni program türlerini ortaya çıkarmışlardır. Kadın programları da bunlardan birisidir. Tek kanallı dönemde kadınlara pratik bilgiler vermeyi amaçlayan bu programlar zamanla biçim değiştirmiş ve kendi içinde çeşitlilikler göstermiştir. Sabah ve gündüz kuşaklarında yer alan kadın programları, büyük bir kitle tarafından izlenmekte ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin ciddi içerikleri barındırmaktadır. Bu çalışmada, Türk televizyonlarında yayınlanan kadınlara yönelik programlarda toplumsal cinsiyet rollerinin sunumu analiz edilmiştir. Bunun için öncelikle cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolleri irdelenmiş ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kuramsal yaklaşımların üzerinde durulmuştur. Ayrıca tarihsel süreç içerisinde cinsiyetin dönüşümünü farklı açılardan incelemiş olan feminist yaklaşımlar ve Türk toplumunda kadının konumu da bu çalışma içerisine dahil edilmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde ise 2010 yılı içerisinde farklı televizyon kanallarında yayınlanan kadın programlarının içerik ve söylem analizleri yapılmış ve bu programların toplumsal cinsiyet rollerini nasıl sunduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular ise E. Noelle Neumann tarafından geliştirilmiş olan Suskunluk Sarmalı ve Martin Seligman tarafından geliştirilmiş olan Öğrenilmiş Çaresizlik Kuramlarına dayandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Programları, Televizyon

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.13

PRESENTATION OF GENDER ROLES IN WOMEN PROGRAMS BROADCASTED ON TV
 
With the transformation of the media since the 1990s, producers, who have been acting with a rating concern and who wanted to turn the viewers into addicts, have produced lots of new program types. Women programs are one of these programs. These programs, which aimed to provide practical knowledge to women during single-channel times, have transformed by the time and varied among themselves. Women programs broadcasted during morning and day time are watched by a great mass and they contain serious contents regarding gender roles. In this study, presentation of gender roles in women programs broadcasted on Turkish TV has been analyzed. Firstly sex and gender roles have been examined and theoretical approaches regarding gender roles have been focused on for this. Also, feminist approaches, which have examined the transformation of the gender throughout the history from various points of view, and the position of women in Turkish society have also been included to this study. In the implementation part of the study content and discourse analyses of the women programs broadcasted during 2010 have been made and it has been tried to be revealed how these programs presented the gender roles. The findings that have been obtained were based on the Spiral of Silence developed by E. Noelle Neumann and Learned Helplessness Theory developed by Martin Seligman.

Keywords: Sex, Gender, Women Programs, Television

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.13

Tam Metin