Yıl:2017   Sayı: 15   Alan: Radyo Televizyon  

Rajab Idd MUYINGO, Yusuf DEVRAN
TOPLULUK RADYOLARININ ROLÜ: UGANDA ÖRNEĞİ
 
Amaç: İletişim Teknolojileri alanındaki hızlı gelişmelere rağmen, geleneksel bir kitle iletişim aracı olan radyo Uganda’da hâlâ en popüler ve yaygın medya olarak işlev görmektedir. Çünkü radyolar geniş kapsama alanına hitap edebilmekte, dinleyiciler kolaylıkla ve fazla masraf yapmaksızın radyo teknolojisine sahip olabilmektedir. Bu çalışmada Uganda`da toplum hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ve geliştirilmesinde topluluk radyoların ne gibi katkısının olduğu konusu ele alınmaktadır. Yöntem: Çalışmada nicel yöntem kullanılmış olup, rastgele seçilen örneklemden veri almak üzere çevrimiçi anket kullanılmıştır. Araştırma Doğu Uganda’daki 17 radyo istasyonunu kapsamış olup, bu radyolardan 96 katılımcı anketi cevaplandırmıştır. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların % 51’i topluluk radyolarının kitleleri sivil ve sosyal konular üzerine eğiterek topluluk hizmetlerini geliştirdiğini ifade etmektedir. Benzer şekilde katılımcıların % 34.4’ü topluluk radyolarının kalkınmaya katılımını etkilemede önemli unsur olduğunu belirtmiştir. Araştırmada ayrıca katılımcıların % 56.3’ünün radyo istasyonlarının politik, sosyal, ekonomik, dini ve spor programlarına yer verdiğini vurguladğı gözlemlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, topluluk radyoları çiftçiler, dini cemaatler, kadınlar ve çocuklar gibi toplumun değişik kesimlerine yayınladıkları paket programlarla hizmet etmektedir. Sonuç: Bu çalışma, Uganda’da topluluk radyolarının sahipleri, topluluklar ve kamu kaynakları tarafından desteklenmesi halinde hitap ettikleri toplum kesimleri için çok yararlı hizmetler yapabileceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Topluluk Radyosu, Topluluk Hizmetleri, Uganda, Yayıncılık

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.14

FUNCTIONS OF COMMUNITY RADIO STATIONS: A CASE STUDY OF UGANDA
 
Aim: Despite the technological developments in communication technologies, radio as a traditional is still considered the most popular and dominant mass communication medium in Uganda. Because of radios widest coverage, being the cheapest and accessible medium to the majority, it remained the domination medium. This study focuses on the contribution of Community Radio to the improvement of the community services in Uganda. Method: A quantitative approach was used to find answers to the study questions. Through an online survey, questionnaires were used to get data from the randomly selected sample. A total of 96 professionals from 17 radio stations in Eastern Uganda participated in this study. Result: Findings indicate that (51%) as the majority respondents confirmed that community radios enhances community services through educating the masses on civic and social issues. Similarly, (34.4%) assumed that community radios are paramount in influencing community participation in development as a mechanism for improved community services. The study established that the majority (56.3%) of the respondents confirmed that their radio station broadcasts all programs including political, social, and economic, sports and religious programs respectively. Findings confirmed that these community radio stations serve all the communities through their radio programs which are packaged for the general community; including farmers, religious communities, women and children. Conclusion: This study concluded that community radios if they are fully empowered and supported by the owners, the community and the government, they can make significant contribution towards community services in Uganda.

Keywords: Community Radio, Community Services, Uganda, Broadcasting

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.14

Tam Metin