Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Gazetecilik  

Gülten ACAR, Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA GÖSTERGELERİ OKUMAK BEKO REKLAM FİLMİ ANALİZİ
 
Reklamlar var oluşundan günümüze dek insanlar üzerinde etkisini sürdürmüştür. Televizyon reklamları kitleleri etkileyebilmekte ve bireylerin satın alma alışkanlıklarını değiştirebilmekte ve insanların yaşam tarzları ile tüketim alışkanlıkları üzerinde etkili olabilmektedir. Araştırmada örneklem olarak seçilen reklamda kullanılan görseller ve oluşturulan hikaye ile hedef kitlenin bu ürünü almaya ikna edilmeye çalışıldığı varsayılmaktadır. Bunun yanı sıra reklamdaki ürünün kadın tarafından kullanılması toplumsal cinsiyet rolleri ve “ev işlerini yapmak kadının görevidir” kalıp yargısını sürdürür niteliktedir. Türkiye’nin önde gelen beyaz eşya üreticilerinden biri olan Beko çeşitli reklam türlerini kullanarak ürünlerini tanıtmaktadır. Sıkça kullandığı reklam türlerinden bir de televizyon reklamlarıdır. Bu araştırmada Beko markasına ait “evdeki yaramazlar harekete geçtiğinde, yanındayız” reklam filminin analizi yapılmıştır. Söz konusu reklam filmi, toplumsal cinsiyet bağlamında ele alındığında kadının rol ve görevlerine ilişkin cinsiyetçi kalıp yargılara yer verildiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Reklam, Beko, Göstergebilim, Toplumsal Cinsiyet

10.17361/UHIVE.2017.4.6

THE READING OF INDICATORS IN CONTEXT OF THE GENDER THE ANALYSIS OF THE BEKO ADVERTISEMENT FILM
 
Advertisements have continued to influence on people until today since they have existed. Television commercials may affect masses and change the purchasing habits of individuals and affect people’s lifestyles and consumption habits. In the study, it is assumed that the target group is trying to be persuaded to buy this product because of the images used in the advertisement and the created story. In addition to this, the product in the advertisement used by the woman and “the duty of the woman to do housework”with the same basic feature and which is a continuation of the mold judgment of the gender role. Beko, which is one of the leading white goods manufacturers in Turkey, promotes its products using various advertising types. One of the types of advertisements that Beko frequently uses is television advertisements. In this research, the advertising film which belongs to the Beko brand “We are beside of you, when the naughty acted in the house ” was analyzed. The topic of the advertising film has been determined that there is sexist stereotyping about the role and duties of the woman when dealt with in context of the gender.

Keywords: Advertising, Beko, Semiotics, Gender

10.17361/UHIVE.2017.4.6

Tam Metin