Yıl:2017   Sayı: 16   Alan: Halkla İlişkiler  

Emre Ş. ASLAN, Çağatay DEMİREL
TÜKETİM TOPLUMUNDA MESAJIN İNŞASI VE BİLİNÇDIŞI KOŞULLANDIRMA: GLOBAL TEKSTİL MARKALARININ REKLAMLARI ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ
 
Tarihi süreç içerisinde sadece ihtiyacı olan kadarını tüketmiş olan insanoğlu, günümüzde ihtiyacı olandan daha fazlasını tüketme çabasına girmiştir. Daha önce hiç bilinmeyen yeni ihtiyaçlar listesi oluşturan ve bunları tatmin etmeye çalışan günümüz insanının böyle bir davranış içerisinde bulunmasının temel nedenlerinden birisi de iletişim araçlarından sürekli pompalanan tüketme vurgusudur. Özellikle kapitalist sistemin en önemli desteklerinden birisi olan reklamlar aracılığıyla verilen mesajlar, insanların yeni ihtiyaçlar hissetmesine ve daha önce olmayan yeni tatmin olma yöntemlerine başvurmasına kaynaklık etmektedir. Bu çalışmada global tekstil markalarının reklamları göstergebilimsel analize tabi tutulmuştur. Bu analizlerin sonucuna göre reklamlar düz anlamların yanı sıra yan anlamlar ile tüketicilerin zihninde yeni mesajlar inşa etmektedir. Bu mesajlar aracılığıyla sadece ürünün satışını değil aynı zamanda yeni bir yaşam felsefesinin benimsenmesini de sağlamaya çalıştıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim Toplumu, Mesaj, Mesajın İnşası, Bilinçdışı Koşullandırma, Reklam

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.9

MESSAGE BUILDING AND UNCONSCIOUS CONDITIONING IN CONSUMER SOCIETY: A SEMIOLOGICAL ANALYSIS ON GLOBAL TEXTILE BRANDING’S ADVERTISEMENTS
 
In historical process, mankind who have consumed only as much as he needed but today, he begins to consume more than his need. One of the main reasons of today’s human who creates new requirement lists that are unknown before and tries to stisfy it is constantly pumped consuming emphasis through communication tools. The messages, given especially through advertisements which are one of the most important supports of capitalist system, source people to feel new needs and appeal new satisfying methods that never existed before. In this study, global textile branding advertisements are subjected to semiologic analysis. As a result of these analyzes it is found out that advertisements build denotations in cunsomers’ minds as well as new meanings with connotations. It is seen that they try to provide not only selling the product but also embracing a new life philosophy by means of these messages.

Keywords: Consumer Society, Message, Building Message, Unconscious Conditioning, Advertising

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.3.9

Tam Metin