Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Halkla İlişkiler  

Belma CANBAY
TÜRK EDEBİYATINDA KIŞI MARKA OLMAK: MARKA BILEŞENLERI BAĞLAMINDA YAZARLIK
 
“Kişi Marka” kavramının edebiyat yazarlarına da uyarlanabileceği fikrinden yola çıkılarak hazırlanan bu çalışmada, ürün ve hizmetler için sözü edilen “marka ismi”, “marka kimliği” gibi bir markayı oluşturan temel bileşenlerin, kişisel markalaşma süreciyle ilişkilendirilerek edebiyat disiplini içinde tartışılması amaçlanmıştır. Daha çok ticaret alanında kullanılan markalaşmanın edebiyat sanatında tartışılması her ne kadar zor gibi görünse de bu alanda öne çıkan, beğenilen, tanınan ve çok satan yazarların varlığı “edebiyat” ve “marka” kavramlarının birlikte tartışılabileceğini düşündürtmektedir. Çalışma, literatürde bu kapsamda benzer bir çalışmanın bulunmaması sebebiyle ulusal ve uluslararası alanda özgünlük içermektedir. Kapsam ve Yöntem: Türk roman yazarlarıyla sınırlı tutulan, nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada; marka, pazarlama ve kişisel markalaşma konularına ilişkin yerli ve yabancı literatür incelenmiş ve “belgesel gözlem” yaklaşımıyla, çeşitli gazete haberleri ve röportajlardan yararlanılmıştır. Sonuç: Çalışmada yazarların da marka olabilecekleri varsayımına dayanarak; “marka kişiliği”, “marka imajı” gibi kavramların hem yazarlık mesleğinin genel geçer kurallarıyla ilişkilendirilebildiği hem de pazarlama disiplininin sınırları içinde ürün/hizmet markalaşmasına benzer bağlantılar kurularak tartışılabildiği ortaya konulmuştur. Türk roman yazarlarının kişisel markalaşma süreçlerinin yapı taşlarını oluşturan bileşenlerin kuramsal çerçevede yorumlandığı bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, farklı meslek gruplarındaki kişilere de uyarlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Marka, Pazarlama, Kişisel Markalaşma, Marka Bileşenleri, Türk Edebiyatı

10.17361/UHIVE.2017.4.20

BECOMING A PERSONAL BRAND IN TURKISH LITERATURE: AUTHORSHIP IN THE CONTEXT OF BRAND COMPONETS
 
Founded on the idea that “Personal Brand” concept can also be adapted to literary writers, this study aims to discuss the essential components that constitute a brand such as “brand name”, “brand identity” used for products and services, within the context of literature discipline by way of forming an association with the personal branding process. Even though it may seem difficult to discuss branding, which is much more of a trade concept, in the context of literary art, presence of prominent, acknowledged, appreciated and best-seller authors make us believe the concepts of ‘’literature’’ and ‘’brand’’ can actually be discussed together. The study is nationally and internationally authentic in that no other study similar to it exists in the literature. Scope and Method: This study is limited to include Turkish novelists only and qualitative research method is adopted in the study. Turkish and international literature relating to brand, marketing and personal branding has been reviewed and a variety of newspaper reports and interviews were made use of through “documentary observation” approach. Conclusion: Based on the hypothesis that authors too can become brands, it is suggested that such concepts as “brand personality”, “brand image” can be associated with the universal rules of the profession of authorship as well as they can be discussed within the confines of marketing discipline by way of building similar associations to product/service branding. Conclusions put forward as a result of this study, which interprets the components constituting the core elements of personal branding process of Turkish novelists within a theoretical framework, can also be tailored for members of different occupations.

Keywords: Brand, Marketing, Personal Branding, Brand Components, Turkish Literature

10.17361/UHIVE.2017.4.20

Tam Metin