Yıl:2017   Sayı: 17   Alan: Gazetecilik  

Hüseyin KÖSE, İbrahim Etem ZİNDEREN, Aslıhan ZİNDEREN
TÜRKİYE’DE 2011-2016 YILLARI ARASINDA İLETİŞİM BİLİMLERİ ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BETİMSEL BİR ANALİZ
 
Amaç:1990’lı yılların başlarında özel radyo ve televizyonların da hayatımıza girişiyle birlikte, gitgide çeşitlenen ve görece sivilleşen Türkiye iletişim ortamına ilaveten, 2000’li yılların başlarında yaygınlaşan yeni iletişim teknolojilerinin de etkisiyle, iletişim bilimleri alanının teorik ve uygulamalı çerçevesi kaçınılmaz biçimde genişlemiştir. Ancak yapılan çalışmalar hangi konular ve problemler, hangi kuramsal çerçeveler içinde, ne tür yöntemler ve araştırma teknikleriyle, ne tür araştırma desenleri temel alınarak ele alınmış ve incelenmiştir? İletişim bilimlerinin genel çerçevesini kurgulayan çalışmalar, medya sektörünün hangi ivedi ve can alıcı problemlerini çözmeye dönüktür? Bu çalışma, bu ve benzeri sorular eşliğinde Türkiye’deki iletişim çalışmalarında güncel ulusal eğilimleri ve konuları inceleyerek genel bir eğilim saptaması yapmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Çalışma kapsamında 2011-2016 yılları arasında Türkiye’deki İletişim fakültelerinin bilimsel ve akademik dergilerinde yayımlanmış makaleler, konuları, kuramsal çerçeveleri, yöntemleri ve araştırma desenleriyle birlikte incelenmeye çalışılmıştır. Sonuç: İncelemede, genel olarak durum tespiti yapmaya yarayan betimleyici yöntem kullanılmış ve sonuç olarak belirlenen kategoriler çerçevesinde iletişim alanında yapılan çalışmalardaki genel eğilim tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Disiplinler Arasılık, İletişim Bilimleri, Eğilim, Akademik Yönelimler, Bilimsel Dergiler

10.17361/UHIVE.2017.4.3

A DESCRIPTIVE ANALYSIS ON THE STUDIES AND RESEARCH CONDUCTED IN THE FIELD OF COMMUNICATION SCIENCES BETWEEN 2010 AND 2016 IN TURKEY
 
Introduction: Aim: The theoretical and practical framework of the communication sciences has inevitably widened due to the communication environment of Turkey which has become more diversified and relatively civilized with the introduction of private radio and television as of the beginning of the 1990s as well as the new communication technologies that became widespread in the early 2000s. However, what are the subjects and problems studied and examined in the studies conducted in this field and which theoretical frameworks, research methods and techniques and research models are used? Which urgent and critical issues of the media sector are solved through the studies forming general framework of communication sciences? This study aims to identify a general trend by examining the current national trends and topics in communication studies in Turkey on the basis of these questions and similar others. Method: To this end, the articles published in the scientific and academic journals of the Faculties of Communication in Turkey between 2011 and 2016 were examined in terms of their theoretical frameworks and research methods and models. Conclusion: The descriptive method, which generally serves to make assessments, was used to assess the general situation and, as a result, the general trend in the communications studies was presented within the scope of the categories determined.

Keywords: Interdisciplinary, Communication Sciences, Trends, Academic Studies, Scientific Journals

10.17361/UHIVE.2017.4.3

Tam Metin