Yıl:2017   Sayı: 15   Alan: Radyo Televizyon  

Sefer KALAMAN, Ayşe Nesil DEMİR, Serhat BOLAT
TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN BİR TEHDİT UNSURU OLARAK YAZILI BASINDA İNŞASI
 
Tunus’ta Aralık 2010’da başlayan ve hızla Mısır, Libya, Bahreyn, Ürdün, Yemen ve Suriye gibi ülkelere sıçrayan toplumsal hareketler, hem Arap ülkelerini hem de başta Türkiye olmak üzere diğer birçok ülkeyi farklı açılardan etkilemiştir. Adına Arap Baharı denilen bu toplumsal hareketler, hükümetlerin devrilmesine yol açtığı gibi Suriye’de de iç savaşın çıkmasına neden olmuştur. Suriye’de 2011’de çıkan iç savaş beraberinde kitlesel göçü getirmiş ve milyonlarca Suriyeli, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeye sığınmacı ya da mülteci statüsünde göç etmiştir. Türkiye’nin milyonlarca Suriyeli mülteci ve sığınmacıya kapısını açması, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel açıdan birtakım sorunların doğmasına da zemin hazırlamıştır. Türkiye’deki yazılı basında ise bu durum farklı temalarla işlenmiş ve Suriyeli mülteci ve sığınmacılar farklı şekillerde temsil edilmiştir. Bu noktadan hareketle çalışmada, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin yazılı basında nasıl temsil edildiğini ve Suriyeli mültecilerin bir tehdit olarak görülmesine gazetelerin nasıl hizmet ettiğini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Araştırmada içerik analizi analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de yayın yapan gazeteler oluşturmakta iken, Hürriyet, Sabah ve Gözcü gazetelerinin 2011-2017 yılları arasında Suriyeli Mülteciler hakkında yayınlamış oldukları 1335 haber ve köşe yazısı ise araştırmanın örneklemini teşkil etmektedir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, Suriyeli mültecilerin Türk gazetelerinde toplum için güvenlik, iş gücü, gelir ve kültürel yapı açısından bir tehdit olarak temsil edildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Gazete, İçerik Analizi, Temsil

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.15

THE PRESENTATION OF SYRIAN REFUGEES IN TURKEY AS A THREAT IN PRESS
 
The social movements, which started in Tunisia in December 2010 and rapidly spread to countries such as Egypt, Libya, Bahrain, Jordan, Yemen and Syria, affected both Arab countries and many other countries, especially Turkey in different aspects. These social movements called the Arab Spring have led to the overthrow of the governments, as well as the civil war in Syria. The civil war that took place in Syria in 2011 caused a mass migration, and millions of Syrians migrated to Turkey and many countries as asylum seekers or refugees. Turkey has taken in millions of Syrian refugees and asylum seekers, therefore this paved the way for some economic, social, political and cultural problems. This situation has been treated with different themes in Turkish press, and Syrian refugees and asylum seekers have been represented in different forms. From this point of view, the aim of this study is to reveal how Syrian refugees in Turkey are represented in press and how newspapers serve to show them as a threat. Content analysis methods were used. While the newspapers published in Turkey compose the target of the study, 1335 news and columns of Hürriyet, Sabah and Gözcü about Syrian refugees between the years 2011 and 2017 constitute the sample of it. According to the findings of the study, it is seen that Syrian refugees are represented in the Turkish newspapers as a threat to the society in terms of security, work force, financial and cultural structures.

Keywords: Refugee, Newspaper, Content Analysis, Representation

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.15

Tam Metin