Year:2018   Issue: 21   Area: Music and Culture  

Belgin KUYUMCUOĞLU
SCIENCE AND ART CENTER, TRAINING OF GIFTED CHILDREN
 
In this study students and parents; The aims of the Science Art Centers (BİLSEM) and the negative effects of the BİLSEM on the social and cultural development of the students were investigated. In addition to issues such as the contribution of the students to the success of the formal education schools that the pupils continued, the ideas of BİLSEM 's trainings on formal education were tried to be analyzed. In this research, 'Semi-structured Interview Method' was used as qualitative research methods. In the analysis of the obtained data, "Content Analysis" method was used. 20 teachers benefited from the notes taken by face to face interview with 50 students and 50 parents. As a result, it has been observed that the students are privileged to be BİLSEM and behave accordingly in the society. Parents also expressed that they were very pleased and carried on their support. BİLSEM, a contemporary education and training system, is the ideal education and training institution for teachers, students, and parents.

Keywords: Science and Art Center, Training of Gifted Children

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.21.6

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ'NİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜ
 
Bu çalışmada öğrenci ve velilerin; Bilim Sanat Merkezlerini (BİLSEM) tercih etmedeki amaçları ve öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerinde BİLSEM'lerin olumlu ya da olumsuz etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin devam ettiği örgün eğitim okullarındaki başarılarına katkısı gibi konuların yanında BİLSEM'lerin örgün eğitime geçmesi konusundaki fikirler analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden ‘Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği’ kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise “İçerik Analizi” yöntemi kullanılmıştır. 20 öğretmen 50 öğrenci ve 50 veli ile yüz yüze görüşülerek alınan notlardan yararlanılmıştır. Sonuç olarak Öğrencilerin BİLSEM'li olmayı ayrıcalıklı görüp toplum içinde de buna uygun davrandıkları gözlemlenmiştir. Velilerin de çok memnun oldukları, desteklerini devam ettirdikleri belirlenmiştir. Çağdaş bir eğitim öğretim sistemi olan BİLSEM'lerin öğretmen, öğrenci, veli için geleceğin ideal eğitim ve öğretim kurumu olmasında örgün eğitime geçmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilim ve Sanat Merkezi, Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.21.6

Tam Metin