Year:2018   Issue: 21   Area: Political Science  

Nigar DEĞİRMENCİ, Büşra KAYA
THE SOCIO-POLITICAL STATUS OF WOMEN IN THE ZEITGEIST OF RECEP İVEDİK FILMS AS A REFLECTION OF NEO-LİBERAL TURKEY
 
Aim: The study aims to examine the cultivating function of the R.Ivedik film series on femininity in the framework of the neo-liberal world's established masculine domination. It is also within the scope of the research to examine the attitudes of audiences of the films as culture bearers. Thus, we will interrogate the purpose of constructing this sexist and exaggerated male style of Ivedik character throughout the film series, where the antagonism of women is normalised.Consequently, this is a descriptive study. Method: The application of this research consists of two parts. In the first part of the research, the analysis of Recep İvedik films will be done. In the second part of the study, the audience of these films will be evaluated as a "culture-carrier" - as Erwin Panofsky calls it. Findings: All the films in the series are out of the mainstream gender tests. Also throughout the whole film series, women are faced with objectification and second sex reduction. However, a serious group of subjects participating in fieldwork do not see this as a problem. The subjects who are disturbed by this uncomfortable situation, as can be guessed, are educated people, especially educated women. Results: These data will be focused on women's presentation and perception in the İvedik films, as a popular cultural product cinema in the context of Neo-liberalism. As a popular cultural product of the neo-patriarchal world, Ivedik Films draws an antifeminist framework for the construction of women's presentation and perception. Thus, the character attaches itself to the system by imitating hegemonic masculinity.

Keywords: Hegemonic Masculinity, Neo-Patriarchy, Neo-Liberalism, Turkish Cinema

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.21.2

NEOLİBERAL TÜRKİYE’NİN BİR YANSIMASI OLARAK RECEP İVEDİK FİLMLERİNİN ZEİTGEİST ORTAMINDA KADININ SOSYO- POLİTİK STATÜSÜ
 
Amaç: Çalışmanın amacı, neo-liberal dünyanın yerleşik eril tahakkümlerinin çerçevesinde R.İvedik film serisinin, kadınlık üzerine kültür ekici işlevini incelemektir. Ayrıca bu işleve izleyicilerin kültür taşıyıcısı olarak tutumlarını incelemek de yine araştırmanın amacı kapsamında yer alır. Nihayetinde kadın karşıtlığının normalleştirildiği film serileri boyunca Ivedik karakterinin bu cinsiyetçi ve abartılı erkek tarzını kurgulanmaktaki amacı sorgulanacaktır. Bu haliyle çalışma, betimsel bir çalışmadır. Yöntem: Bu araştırmanın uygulaması iki kısımdan oluşmaktadır. Araştırmanın ilk kısmında Recep İvedik filmlerinin analizi yapılacaktır. Araştırmanın ikinci kısmında ise bu filmleri izleyenlerin, -Erwin Panofsky’nin deyimiyle “kültürün taşıyıcısı” olarak- söz konusu film serisi ve kadın ile ilgili algılarını ölçmek amacıyla yapılmış anket verileri değerlendirilmiştir. Bulgular: Serinin tüm filmleri belli başlı cinsiyet testlerinden kalmıştır. Ayrıca tüm film serisi boyunca, kadınlar nesneleştirmesi ve ikinci cinsiyete indirgenmesi ile karşı karşıya kalınır. Ancak alan çalışmasına katılan deneklerin ciddi bir grubu bunu bir problem olarak görmemektedir. Bu rahatsız durumun ayrımında olan denekler, tahmin edilebileceği gibi eğitimliler, özel olarak eğitimli kadınlardır. Sonuç: Neo-patriyarkal dünyanın popüler kültür ürünü olarak İvedik filmleri, kadının sunum ve algısının inşasına antifeminist bir çerçeve çizer. Böylece karakter, hegemonik erkekliği taklit ederek sisteme kendini eklemlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Hegemonik Erkeklik, Neo-Patriarkal, Neo-Liberalizm, Türk Sineması

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.21.2

Tam Metin