Year:2018   Issue: 21   Area: Interpersonal Communication  

Giray Saynur DERMAN
THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON ARAB SPRING AS A POLITICAL COMMUNICATION TOOL
 
All kinds of communication and sharing with online technologies such as Facebook, twitter, instagram and YouTube are defined as social media or social networks to communicate effectively with each other. In our age, social media is used effectively in every field. In this study, the relationship between social media and Arab Spring was examined. Aim: The aim of this study is to research the effects of social media on the political movements in the Middle East, especially as a means of social communication in North Africa. Method: The literature search technique was used in this study. Qualitative and quantitative data were used together with the mixed method. Scope: In this study, the use of social media as a tool of political communication, what kind of influence on the Arab Spring (especially to the actors organized through the social media in the process of Egyptian revolution), the starting phase of the Arab Spring, the processes, results, social media support to the Arab Spring and how it affects democracy through political communication have been extensively discussed and evaluated. Conclusion: As a result of the evaluation of the research study, it was concluded that social media is used effectively in political movements, political revolutions, Arab Spring and social media are related and social media has an effect on Arab Spring process as a means of political communication.

Keywords: Social Media, Social Network, Political Communication, Arab Spring, Egypt, Tunisia, Yemen

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.21.1

SOSYAL MEDYANIN SİYASAL İLETİŞİM ARACI OLARAK ARAP BAHARI ÜZERİNDE ETKİSİ
 
Kişilerin birbirleri ile etkili bir biçimde iletişim kurabilmek için internet yoluyla facebook, twitter, instagram, YouTube gibi çevrim içi teknolojilerle yaptıkları her türlü diyalog ve paylaşımların tamamı sosyal medya veya sosyal ağlar olarak tanımlanmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağda sosyal medya her alanında etkin biçimde kullanılmaktadır. Bu çalışmada sosyal medya ve Arap Baharı arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Amaç: Araştırmanın amacı, sosyal medyanın bir siyasal iletişim aracı olarak Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere yakın çevre Orta Doğu’daki siyasi hareketler üzerindeki etkisini incelemektedir. Yöntem: Çalışmada literatür tarama tekniği kullanılmıştır. Karma yöntemle nitel ve nicel veriler birlikte kullanılmıştır. Kapsam: Çalışmada sosyal medyanın siyasal iletişim aracı olarak kullanımı, Arap Baharı’na ne tür bir etkide bulunduğu, (özellikle Mısır devrimi sürecinde yer alan sosyal medya üzerinden örgütlenen aktörlere), Arap Baharı'nın başlangıç aşaması, devrime neden olan başlıca sebepler, Arap Baharı’nın yaşandığı ülkelerdeki süreçler, sonuçlar, Arap Baharı’na sosyal medya desteği, siyasal iletişim aracılığıyla demokrasiye nasıl bir etki yaptığı konuları kapsamlı olarak ele alınıp değerlendirilmiştir. Sonuç: Yapılan araştırma çalışmasının değerlendirmesi sonucu sosyal medyanın politik hareketlerde, siyasi devrimlerde etkin biçimde kullanıldığı, Arap Baharı ile sosyal medyanın ilişkili olduğu ve siyasal iletişim aracı olarak Arap Baharı sürecinde sosyal medyanın etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Ağ, Siyasal İletişim, Arap Baharı, Mısır, Tunus, Yemen

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.21.1

Tam Metin