Year:2018   Issue: 21   Area: Informatics  

Alpaslan H. KUZUCUOĞLU, Umut SOLMAZ , Berna Burçak ERKAN, Abdullah DAMAR
UNIVERSITY STUDENTS’ TENDENCY WITH LIBRARIES AND ATTITUDES FOR PROTECTION: AFYON KOCATEPE UNIVERSITY FACULTY OF ISLAMIC STUDIES
 
Aim: The aim of this study is to measure the attitudes of university students towards using and protecting libraries and aims to make suggestions about these attitudes. Method: SPSS program was used in the study and 188 students were surveyed. Data were evaluated using descriptive statistics in computer environment. Results: In the study, it was concluded that 51.6% of the students did not use the library in terms of the frequency of using the library. When students' views on library awareness were considered, it was concluded that social awareness was not high (71.6%) and the awareness in the department was not 87.9%. Students of the library has been reached that there should connect with the world and Turkey universities. It is seen that students think that libraries should be protected in terms of emotions and beliefs in general. Conclusion: In this study, it is concluded that students do not use library much in digital age, social and individual awareness is not enough for libraries, libraries should be integrated and that libraries should be protected in terms of both emotion and belief.

Keywords: Information And Document Management, Protection, Student Orientation And Attitude Scale, SPSS

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.21.3

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANELERLE İLGİLİ YÖNELİMLERİ VE KORUMAYA İLİŞKİN TUTUMLARI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
 
Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin kütüphaneleri kullanma ve korumaya ilişkin tutumlarını ölçerek, bu tutumlara ilişkin öneriler getirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Çalışmada SPSS yönetim kullanılmış olup 188 öğrenciye anket yapılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada, kütüphane kullanma sıklığı açısından öğrencilerin %51,6’sının kütüphaneyi kullanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin kütüphane farkındalığına ilişkin görüşlerine bakıldığında toplumsal farkındalığın büyük oranda olmadığını düşündüğü(%71,6) ve bölümdeki farkındalığın da %87,9 olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin kütüphanelerinin dünya ve Türkiye üniversiteleriyle bağlantı kurması gerektiğine ulaşılmıştır. Öğrenciler duygusal açıdan ve inanç açısından kütüphanelerin genel olarak korunması gerektiğini düşündüğü görülmektedir. Sonuç: Bu çalışmada, öğrencilerin dijital çağda kütüphaneyi fazla kullanmadığı, kütüphaneler için toplumsal ve bireysel farkındalığın yeteri kadar olmadığı, kütüphanelerin entegreli olması gerektiği ve gerek duygu açısından gerekse inanç açısından kütüphanelerin korunmasını gerektiğini düşündüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Ve Belge Yönetimi, Koruma, Öğrenci Yönelim Ve Tutum Ölçeği, SPSS

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.21.3

Tam Metin