Year:2018   Issue: 21   Area: Journalism  

Selami ÖZSOY, Rengim SİNE
NEW GENERATION NEW MEDIA MARKETING: SAMPLE OF WEIGHT CONTROL PRODUCTS
 
Abstract: Aim: Today, new media has become one of the indispensable interaction environments within product marketing strategies. Due to its advantages such as speed, low cost, and easy accessibility, the use of vehicles with visual content in the content is increasing day by day. The new media used in the marketing of many products is also used as a means of reaching out to the masses for the marketing of weight control products from the new generation nutritional products. In this study, the place of new media usage in diet nutrition’s marketing for weight control is examined. Methods: The focus group interview was conducted with 14 participants using weight control products in this qualitative study and the motives of using these products and the effects of social media on this process were examined. Results: According to the opinions of 14 participants who participated in the research, the level of hearing from the new media for the products produced for weight control is low, but the level of the effects is high. Most users have said that they follow social media and that sharing their experiences has a positive effect on their use of the product. According to the obtained data, it can be said that the sharing made in the new media influences the users of weight control products, and the experiences transferred through social media motivate the users of weight control products. Conclusion: New media is an effective tool in the marketing of weight control products. Users are affected by the experiences shared by other users.

Keywords: New Media, Weight Control, Marketing

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.21.4

YENİ MEDYADAYENİ NESİL PAZARLAMA: KİLO KONTROL ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ
 
Amaç: Günümüzde yeni medya, ürün pazarlama stratejileri kapsamında vazgeçilmez etkileşim ortamlarından biri olmuştur. Hız, maliyet düşüklüğü, kolay erişilebilirlik gibi avantajlarından dolayı içeriğinde görsel öğeleri ön planda bulunduran araçların kullanımı gün geçtikte artmaktadır. Birçok ürününün pazarlamasında kullanılan yeni medya, yeni nesil beslenme ürünlerinden kilo kontrol ürünlerinin pazarlanması amacıyla da kitleye ulaşma aracı olarak kullanmaktadır. Bu çalışmada, kilo kontrolüne yönelik diyet gıda ürünlerinin pazarlamasında yeni medyanın kullanımı incelenmiştir. Yöntem: Nitel yöntemle yapılan bu çalışmada kilo kontrolü ürünlerini kullanan 14 katılımcıyla odak grup görüşmesi yapılarak bu ürünleri kullanma motivasyonları ve sosyal medyanın bu süreçteki etkileri incelenmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan 14 katılımcının görüşlerine göre, kilo kontrolü amacıyla üretilen ürünleri yeni medyadan duyma düzeyi düşük, ancak etkilenme düzeyleri yüksektir. Kullanıcıların çoğunluğu, sosyal medyayı takip ettiklerini ve paylaşım yapan kişilerin deneyimlerini aktarmasının kendilerini ürün kullanma yönünde olumlu etkilediği cevabını vermiştir. Elde edilen verilere göre, yeni medyada yapılan paylaşımların kilo kontrolü amaçlı ürün kullanıcıları üzerinde etkili olduğu, sosyal medya vasıtasıyla aktarılan deneyimlerin kilo kontrolü amaçlı ürün kullanıcılarını motive ettiği söylenebilir. Sonuç: Yeni medya kilo kontrolü ürünlerinin pazarlamasında etkili bir araçtır. Kullanıcılar, diğer kullanıcıların paylaştığı deneyimlerden etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Kilo Kontrolü, Pazarlama

Doi: 10.17361/UHIVE.2018.21.4

Tam Metin